Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Belemmerde gebeden


Belemmerde gebeden – Het probleem
De Bijbel is er duidelijk over dat onze gebeden belemmerd kunnen worden. Heb jij ooit het gevoel gehad dat je gebeden niet verder komen dan het plafond? Laten we eens bestuderen wat de Bijbel te zeggen heeft over effectieve gebeden.


Belemmerde gebeden – De oorzaken
De Bijbel noemt verscheidene dingen die onze gebeden kunnen belemmeren. Enkele hiervan zijn:

  • Onbeleden zonde – Dit is waarschijnlijk de grootste belemmering in ons gebedsleven. Psalm 66:18: “Als ik diep in mijn hart zonden zou koesteren, dan had de Heer mij nooit verhoord.” Het goede nieuws is dat God ons zal vergeven als wij onze zonden belijden. Dan kunnen wij die zonde achter ons laten en met een schone lei opnieuw beginnen. 1 Johannes 1:9 zegt: “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.”
  • Onvergevingsgezindheid – Matteüs 6:14-15 luidt: “Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.” Wanneer iemand weigert een ander te vergeven, dan schaadt hij zichzelf, omdat zijn onvergevingsgezindheid uiteindelijk zal uitmonden in bitterheid. Een mens kan niet met een bitter hart bidden en dan een zegen verwachten. Een geest die niet wil vergeven legt grote druk op menselijke relaties, vooral de huwelijksrelatie. 1 Petrus 3:7 zegt: “U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.” Jezus zei: “Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.” (Marcus 11:25). Als jij je vastklampt aan gevoelens van wrevel en onvergevingsgezindheid (zelfs tegenover God), dan zal dat een grote hindernis in je gebedsleven zijn. Zie ook Efeziërs 4:31-32, Matteüs 18:21-35, Kolossenzen 3:13.
  • Onjuiste motieven – Wanneer de motivatie voor onze gebeden niet juist is, hebben onze gebeden geen kracht. In Jakobus 4:3 lezen we: “En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.” In Matteüs 6:10 leerde Jezus ons hoe te bidden: “Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.” Als we weten dat onze gebeden overstemmen met Gods wil, dan kunnen we geloven en erop vertrouwen dat Hij ons zal geven wat wij van Hem vragen.
  • Afgoden in onze levens – Exodus 20:3-6 luidt: “Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.” God wil niet eens aangesproken worden door mensen die zich met afgoderij bezighouden. Maar als we de afgoden uit onze levens verwijderen, dan zijn we klaar voor een persoonlijke geestelijke opwekking. De enige manier om te ontdekken of een bepaald iets in jouw leven een afgod is geworden, is het stellen van de volgende vraag: “Zou ik bereid zijn om het op te geven, als God dat van mij zou vragen?” Kijk eens heel eerlijk naar je carrière, je eigendom, je gezin. Als er dingen zijn die jij niet aan God zou willen afstaan, dan blokkeren zij jouw toegang tot Hem.
  • Twijfels en ongeloof – Zonder geloof hebben gebeden geen kracht. Zelfs Jezus kon geen wonderen verrichten in Nazareth omdat de mensen geen geloof hadden (Marcus 6:1-6). Jakobus 1:6 zegt het volgende over iemand die om wijsheid vraagt: “Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.” En in Hebreeën 11:6 staat: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” Jezus zei: “Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft” (Matteüs 21:22). Geloof in God is krachtig. Romeinen 10:17: “Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.”
  • De verwaarlozing van Gods Woord – “Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet, is zelfs zijn gebed een gruwel” (Spreuken 28:9). Hebreeën 4:16 zegt: “Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.” Zie ook Jakobus 1:22-25, Hebreeën 2:1-3, 1 Petrus 2:2, Psalm 1:2-3, Jozua 1:8 en Johannes 15:17.
  • Ongehoorzaamheid – Als wij willen groeien in onze relatie met God en effectief willen bidden, dan moeten we leren hoe we gehoorzaam kunnen zijn. Een zondevrij leven is niet genoeg. Geloof is niet genoeg. Als wij met onze mond belijden dat we geloven, dan moet dat in de praktijk tot uiting komen in de vorm van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid zou een natuurlijk gevolg moeten zijn van een geloof in God. De mens die in God gelooft, vertrouwt Hem; de mens die God vertrouwt, is Hem gehoorzaam. 1 Samuël 15:22 luidt: “Gehoorzaamheid is beter dan offers.” Een voortdurende ongehoorzaamheid is de oogst van een wil die zich niet aan God heeft overgegeven: een mens die zijn wil heeft overgegeven aan God zal een relatie met Hem hebben die vergelijkbaar is met de gelijkenis van de wijnstok en de ranken (Johannes 15:7). Een overgave aan God heeft enorme voordelen. Een van deze voordelen is dat God belooft jouw gebeden te verhoren en je verzoeken in te willigen. Een ander voordeel is dat je de kracht van Christus ontvangt via de Heilige Geest. Net als in het geval van de wijnstok en de ranken zal Zijn kracht door jou heen stromen, je kracht geven en goede vruchten voortbrengen.
  • Satanische weerstand – Wij zijn voortdurend in gevecht met de machten van het duister (Efeziërs 6:10-12). Onze vijand, Satan, haat biddende mensen. Een gebed is meer dan vragen en ontvangen: het is een geestelijke strijd. We moeten de sterke man vastbinden (Marcus 3:27, Matteüs 16:19, 18:18-20), eensgezind met andere gelovigen bidden (Matteüs 18:18-20, Handelingen 4:23-24, 12:5, 12:12), in de Geest bidden (Efeziërs 6:18), volharden in onze gebeden (Genesis 32, Lucas 18:1-8, Daniël 10:12-13) en zelfs vasten als God ons daartoe aanzet, zodat wij terrein kunnen winnen in onze gebeden.


Belemmerde gebeden – De remedie
Alle belemmeringen van gebeden kunnen verholpen worden door bekentenis en berouw. God wil niet dat je gebeden belemmerd worden. Hij verlangt naar een intiem samenzijn met Zijn kinderen en naar open communicatielijnen. 1 Johannes 1:9 zegt: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

Gebed: Vader, wij vragen U nederig om ons te helpen en alle belemmeringen weg te nemen die een effectief en krachtig gebed tot U in de weg staan. Vergeef ons alstublieft wanneer wij tekort schieten en deze hindernissen in onze levens toelaten. Wij bidden graag. Versterk ons geloof, zodat wij kunnen geloven dat U ons wilt zegenen. Ik bid dit in Jezus' naam. Amen.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden