Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gods Woord bidden


Gods Woord bidden - Beloften en kracht
Gods Woord bidden is eenvoudigweg een manier om te bidden. Voor veel mensen is bidden een klungelige en moeilijke aangelegenheid. Omdat we niet goed weten hoe we ons gesprek met God kunnen verwoorden, laten we onze gebeden liever over aan de “godsdienstige professionals”. Maar het hoeft niet zo te zijn. God wil graag met ons spreken en Hij wil graag dat wij met Hem spreken!

In Matteüs 6 spreekt Jezus over de verkeerde motieven voor gebeden. De Farizeeërs hadden het gebed veranderd in een openbare handeling waarmee zij hun rechtschapenheid konden uitstallen. Hun gebeden waren niet aan God gericht, maar aan mensen. Jezus veroordeelde deze praktijken en onderwees dat gebeden gericht moeten worden “tot je Vader, die in het verborgene is” (Matteüs 6:9-13). Jezus sprak hardop tot Zijn Vader, wat suggereert dat er een diepere interactie en communicatie met God plaatsvindt wanneer we Gods woorden feitelijk naar Hem “terugbidden”.

De Bijbel is een boek met beloften uit Gods hart aan het onze. Zijn beloften stijgen boven deze tijdelijke wereld uit, omdat elke belofte van God gedaan is door Degene die het gezag en de macht heeft om ze allemaal perfect na te komen. God verhoort trouw elk gelovig gebed dat gebaseerd is op de beloften van Zijn Woord. Elke belofte wordt een stevige bouwsteen en vormt een onderdeel van het fundament van ons geloof. Gods Woord bidden is alsof we een begraven schat blootleggen.


Gods Woord bidden - Geloven en ontvangen
Wanneer we specifiek Gods Woord bidden, dan komen we in contact met het hart van God. De psalmen tonen ons enkele van de meest tedere, dringende en toegewijde gebeden die de mensheid ooit aan God heeft gericht. In de psalmen ontdekken we de toewijding van de schrijvers aan God, hun geloof in God en hun vragen over en aan God. Klinken deze emoties ons niet heel bekend in de oren wanneer wij te kampen hebben met ziekte, eenzaamheid of verraad? Davids teleurstelling en wanhoop weerspiegelen zijn ideeën over God in moeilijke tijden. Net als David kennen wij ook periodes waarin we naar God uitroepen om te zien of Hij werkelijk om ons geeft.

In Psalm 13 verwoordt David zowel zijn zielsangst als zijn vertrouwen in God: “Hoelang vergeet U mij nog, Heer, en blijft U Zich voor mij verbergen?... Ik vertrouw op uw goedheid en uw liefde. Mijn hart juicht omdat ik zeker weet dat U me zal redden. Ik zing voor de Heer omdat Hij goed voor me is geweest.” Misschien herinnerde David zich wel hoe God er voor koos om “Zijn gelaat te verbergen” als reactie op de opstandigheid van de Israëlieten (Deuteronomium 31:17-18). Toch vond David kracht in Gods beloften: “Maar Ik zal hem nooit verlaten, zoals Ik Saul heb verlaten. Saul heb Ik vervangen door jou. Jouw familie en jouw koningschap zullen altijd blijven bestaan. Altijd zal één van jouw zonen koning zijn” (2 Samuel 7:15-16). Wanneer wij Gods Woord hardop bidden, dan herinnert ons dat aan Zijn beloften, die onherroepelijk en onwrikbaar zijn.

Als Gods kinderen hebben wij volledige zekerheid omdat de Heilige Geest van Gods beloften een werkelijkheid maakt in onze harten. ““Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn. En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus...”“ (Romeinen 8:16-17). Wanneer wij geloven en Gods Woord bidden, dan voedt Hij onze geest met Zijn beloften. De overvloed van Gods beloften is onze rechtmatige erfenis als Zijn kinderen. Wanneer wij Zijn Woord geloven en ontvangen, dan ervaren we een ongelooflijke groei van het geloof in onze harten. Onze vruchteloze twijfels veranderen dan in krachtige zekerheid.


Gods Woord bidden - Overgave en bevestiging
Als menselijke wezens hebben wij enkele basisbehoeften met elkaar gemeen: emotioneel, lichamelijk en geestelijk. Geestelijke behoeften zouden altijd de hoogste prioriteit moeten hebben omdat bevredigde geestelijke behoeften ook afrekenen met andere behoeften. “Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven” (Matteüs 6:33). De hemel moet ons doel zijn en heiligheid ons pad.

Maar wanneer we oog in oog staan met een ernstige lichamelijke of emotionele behoefte, dan kan het welhaast onmogelijk lijken om zaken als rechtschapenheid en heiligheid voorrang te geven.

    De jonge moeder probeerde de raspende beademingsmachine te negeren, waarmee zuurstof in de longen van haar pasgeboren baby’tje werd gepompt. Het plakband waarmee de tube op zijn plaats werd gehouden, had grote donkerrode plekken achtergelaten op het tere wangetje van het kindje. “Ze heeft het donkerbruine haar van haar papa.” Haar kwetsbare hersenen waren binnen in haar schedel opgezwollen door een hersenvliesontsteking. De bruine lokken konden de kaalgeschoren plekken niet verbergen, met meer dan zeventig intraveneuze speldenprikken, die allemaal genadeloos hadden geleid tot weer een gebarsten ader. “Hoe graag zou ik haar pijn in haar plaats willen dragen.” De woorden van de neonatoloog galmden nog steeds na in haar oren... epileptische aanvallen, gedeeltelijke verlamming, doofheid. “Wat kan ik doen om mijn schuldgevoelens... mijn angsten... mijn twijfels tot bedaren te brengen?”
Jezus ervoer een immense pijn, angst en wanhoop in de hof van Getsemane. Toch begreep Hij volledig dat een overgave aan Zijn hemelse Vader zou leiden tot een vernieuwde hoop en kracht. Tijdens een van de meest kwellende momenten in Zijn leven op aarde zei Jezus: “...Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf wil, maar wat Ú wil... Vader, als het echt nodig is dat Ik de wijnbeker van uw straf leegdrink, zal Ik het doen omdat U het wil” (Matteüs 26:39, 42). Het bidden van Gods woord heeft twee kanten. Niet alleen moeten we ons geloof stellen op Gods beloften, we moeten ook onze verlangens terzijde schuiven, zodat onze wil overeenstemt met Gods wegen en gedachten, want die zijn altijd hoger dan de onze.
    En dus bad de moeder: “[Jackie] schuilt bij de Allerhoogste God en kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over haar... Hij beschermt [Jackie] tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekten ver van haar... [De Heer zegt:] Ik zal haar verlossen... Ik zal haar beschermen... Als zij het moeilijk heeft, zal Ik bij haar zijn. Ik zal haar bevrijden... Ik zal haar een lang leven geven en haar mijn grootheid tonen” (Psalm 91).1
Gods Woord bidden geeft ons de zekerheid dat onze verzoeken in overeenstemming zijn met Gods wil (1 Johannes 5:14-15). Wanneer onze oprechte gebeden in harmonie zijn met Zijn wil, dan weerklinken ze in de hemel. Wanneer de woorden van God worden gesproken, wordt ons geloof versterkt.

Begrijp alsjeblieft goed dat God al onze gebeden hoort, ongeacht of ze in stilte of hardop worden uitgesproken. De relatie tussen God de Vader en de Heilige Geest is zó hecht, dat de gebeden van de Heilige Geest voor ons niet hoorbaar hoeven te zijn (Romans 8:26-27). Maar wanneer God hoort hoe wij Zijn Woord tot Hem spreken, dan zal dat Hem bewegen om voor ons aan het werk te gaan.

Wanneer wij Gods Woorden in onze persoonlijke gebeden opnemen, dan beginnen we te begrijpen hoeveel God van ons houdt en ernaar verlangt om onze levens te verrijken. Wanneer je je moeilijke omstandigheden aan God toevertrouwt en Gods beloften hoorbaar bevestigt, wordt elke zorg losgelaten en in Gods bekwame handen gelegd. Gods Woord bidden is de manifestatie van Zijn heerlijkheid die in onze levens tot uiting komt.

Leer meer over bidden!

Voetnoot:
[1] Jackie herstelde zonder enige blijvende gevolgen van haar beproeving. Zij behaalde een universiteitsdiploma in Omroep- en Communicatiewetenschappen, en leidt nu de muzikale begeleiding van de erediensten in haar plaatselijke gemeente.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden