Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebeden in de Bijbel

QUESTION: Hoe belangrijk was bidden in de Bijbel?

ANSWER:

Gebeden in de Bijbel werden door God op wonderbaarlijke manieren verhoord. Door de hele Bijbel heen vinden we een groot aantal voorbeelden van mensen die tot God bidden en hoe Hij hun gebeden verhoorde. Je zult in de onderstaande lijst zien dat God via de gebeden van Zijn volk krachtig aan het werk is:

  • Abraham: God stemde in met Abrahams voorstel. Als er tien rechtvaardige mensen in Sodom en Gomorra konden worden gevonden, dan zou Hij deze steden sparen (Genesis 18:22-32). Helaas was dat niet het geval en werden de steden vernietigd. Maar toch beantwoordde God Abrahams gebed; Hij stuurde engelen om de rechtvaardige Lot en zijn gezin uit de stad te halen voordat het oordeel werd geveld. Dus ook al werden de boosaardige steden verwoest, toch werden de rechtschapen mensen gered.

  • Mozes: God verhoorde vele van Mozes’ gebeden op een wonderbaarlijke manier. Zo maakte Hij een doorgang door de Rode Zee (Exodus 14:13-22) en gaf Hij de Israëlieten goed water in de woestijn (Exodus 15:25). Het wonderbaarlijkste antwoord dat God Mozes gaf was wellicht op Mozes’ smeekbede om Israël te sparen na het incident met het gouden kalf (Exodus 32:7-14).

  • Elia: God verhoorde Elia’s gebed op de berg Karmel op wonderbaarlijke wijze, toen Hij vuur uit de hemel liet neerdalen tijdens de confrontatie tussen God en de afgod Baäl (1 Koningen 18:20-40, met name de verzen 37-38).

  • Daniël: Daniëls volledige leven stond in het teken van gebed. Zijn gebeden werden op wonderbaarlijke wijze beantwoord. Daniël bad om de inhoud te vernemen van de hem onbekende droom van de koning, en God verhoorde zijn gebed (Daniël 2:17-18). Daniël werd voor de leeuwen geworpen omdat hij voortdurend tot God bad, en God spaarde zijn leven (Daniël 6:4-24). Toen de zeventig jaren van de ballingschap ten einde liepen, bad Daniël voor Israël en de vergeving van hun zonden. God verhoorde Daniëls gebed door Gabriël te sturen om hem te vertellen wanneer de Messias precies zou komen (Daniël 9).

  • De kerk bad voor Petrus: De vroege kerk in Jeruzalem bad voor Petrus na zijn arrestatie door Herodes. God verhoorde zijn gebed op miraculeuze wijze door een engel te sturen die Petrus uit het gevang bevrijdde (Handelingen 12:5-10).

  • David: God verhoorde Davids gebed door hem te vergeven voor zijn zonde, namelijk zijn overspel met Batseba (Psalm 51).

  • Vandaag de dag Christenen over de hele wereld: God heeft op wonderbaarlijke wijze een gebed van elke Christen ter wereld verhoord toen Hij hun zonden vergaf, hen veranderde in nieuwe schepselen in Christus en hun Zijn verlossing schonk.
Bidden was heel belangrijk in de Bijbel! God hoorde de gebeden van deze mensen en beantwoordde op levensveranderende manieren! Al gaat de kracht van God ons verstand te boven en is het voor ons onmeetbaar, toch vraagt God ons om Hem in gebed aan te roepen. Hij kent onze behoeften en verlangens al, maar Hij wil graag dat wij bidden! Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, gaat God aan het werk wanneer mensen bidden!

Leer meer over de kracht van bidden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden