Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebedsstrijders

QUESTION: Wie waren de gebedsstrijders in de Bijbel?

ANSWER:

Gebedsstrijders zijn mensen die erom bekend staan dat zij regelmatig bij God voorspreken (voorbede doen) voor andere mensen. Het woord “voorspreken” betekent verdedigen, aanbevelen of pleit bezorgen. Gebedsstrijders zijn dus mensen die in gebed tussen God en de moeilijkheden in het leven van een ander mens in staan.

Gebedsstrijders zijn als verdedigers in een rechtszaak die namens de aangeklaagden een beroep doen op het hogere hof. Wij zijn allemaal schuldig volgens Gods maatstaf, maar God is barmhartig. Gebedsstrijders erkennen die eigenschap van Gods persoonlijkheid en vragen Hem om in te grijpen.

Laten we eens enkele gebedsstrijders in de Bijbel bekijken en zien wat we van hen kunnen leren:

  • Josafat was koning van Juda toen hij vernam dat zijn land werd aangevallen. In 2 Kronieken 20:1-24 lezen we hoe de koning vurig tot de Heer bad: “Heer, God van onze voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob, U bent God in de hemel. U heerst over alle volken. Alle macht en kracht is van U. Niemand kan het tegen U opnemen. U bent onze God. U heeft voor ons volk alle volken die hier woonden, weggejaagd. U heeft dit land voor altijd gegeven aan het volk dat ontstaan is uit uw vriend Abraham. Zij woonden hier in dit land en bouwden hier voor U een tempel” (verzen 6-8). Josafat had Gods macht en Zijn helpende hand in eerdere omstandigheden erkend; hij was zich bewust van zijn eigen onvermogen en gebrek aan kennis, en dus verkondigde hij zijn vertrouwen op God!

    God verhoorde zijn noodkreet op een wonderbaarlijke manier! 2 Kronieken 20:15 vertelt ons wat Gods boodschap was: “Wees niet bang voor dit grote leger. Jullie hoeven niet zelf te strijden, want Ík zal voor jullie strijden.” De volgende ochtend bracht Josafat zijn leger op de been en hij spoorde het aan om op God te vertrouwen. Toen zij op het slagveld aankwamen, ontdekten zij dat God de overwinning al had behaald (2 Kronieken 20:20-30)!

  • Sadrach, Mesach en Abednego waren drie mannen die weigerden de knie te buigen voor alles of iedereen, behalve God! Toen zij weigerden om te buigen voor koning Nebukadnezar, zeiden zij tegen hem: “Het is zó: de God die wij aanbidden is in staat om ons te redden. Hij zal ons uit de brandende oven en uit uw macht redden. Maar ook als Hij dat niet doet, mijn heer de koning, zullen we uw goden niet aanbidden. En we zullen ook niet buigen voor het gouden beeld dat u heeft neergezet” (Daniël 3:17-18). Vanwege hun weigering wierp de koning hen in een brandende oven.

    De koning zag meteen dat zij ongedeerd bleven. In Daniël 3:26-27 lezen we: “Toen liep Nebukadnezar naar de deur van de oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God! Kom eruit en kom hier!’ Toen stapten Sadrach, Mesach en Abednego uit het vuur. En de bestuurders, ministers, raadgevers, rechters en aanvoerders van de koning dromden om hen heen. Ze zagen dat het vuur hun niets had gedaan. Ze hadden geen brandwonden en hun haar was niet verschroeid. Hun kleren waren nog heel en er hing zelfs geen brandlucht aan.”

  • Paulus was wellicht het grootste voorbeeld van een gebedsstrijder in het Nieuwe Testament. Hij bad herhaaldelijk voor anderen, in het bijzonder de gemeenten waar hij mee had samengewerkt. In Efeziërs 3:14-21 bad Paulus in de gevangenis voor de gelovigen van de gemeente te Efeze: “Daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op de aarde. Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het!”
Bevatten jouw gebeden voorbeden voor andere mensen? Jij hebt deze bediening van voorspraak van God ontvangen. In jouw gebeden kun jij door God gebruikt worden om de levens van andere mensen te raken; mensen die je nog nooit hebt ontmoet en mensen die je na aan het hart liggen. Ben jij een gebedsstrijder?

Leer meer over de kracht van bidden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden