Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed om zonden te belijden


Gebed om zonde te belijden - Het doel
Bidden om de vergeving van zonden is belangrijk, omdat God ons heeft opgeroepen om tot Hem te komen, om Zijn vergeving op te zoeken. De zonde scheidt ons af van God; Hij is perfect en kan de aanwezigheid van zonde niet tolereren. Je zou kunnen vragen: "Maar wat zijn zonden en waarom zou ik deze moeten belijden? Wat gebeurt er als ik dat niet doe?” Zonde is ongeloof, een leven buiten de wil van God of het overtreden van de wet. Enkele voorbeelden zijn:

De Bijbel vertelt ons dat alle mensen hebben gezondigd en niet aan Gods standaard kunnen voldoen (Romeinen 3:23). We zijn geen perfecte wezens, maar we zouden er naar moeten streven om naar het voorbeeld van Jezus te leven. Als we werkelijk van God houden, dan zullen we Hem willen behagen.

“Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.” (1 Johannes 1:8-10)


Gebed om zonde te belijden - Hoe?
God geeft ons alle gelegenheid om onze zonden te belijden, om onmiddellijk vergeven te worden en om de eeuwige beloningen daarvan te oogsten. Hij zegt feitelijk dat we dagelijks ons kruis moeten opnemen (Lucas 9:23). Dit vers betekent dat we onze zelfzuchtige verlangens moeten ontkennen en moeten kiezen voor een rechtschapen richting in het leven.

Het belijden van je zonden is het begin van een vernieuwde relatie met God. Hij eist niet dat dit een formele, uit het hoofd geleerde, robotachtige handeling is.

  • De Heer wil oprecht, zinvol berouw zien dat uit nederige harten voortkomt (Matteüs 11:28-30).
  • Hij wil dat wij specifiek zijn in ons gebed om de vergeven van onze zonden en dat we dit niet in algemene termen doen (Daniël 9:4-19). Vertel God gewoon wat je gedaan hebt.
  • Hij wil dat wij erkennen dat we gezondigd hebben en dat wij weten dat Hij ons onmiddellijk zal vergeven (Psalm 32:5-7).
  • Als Hij ons vergeeft, zouden we ook anderen moeten vergeven (Matteüs 6:12).
  • Het belijden van onze zonden aan elkaar biedt ons de mogelijkheid om aan elkaar verantwoording af te leggen. Hierdoor kunnen we effectief voor elkaar bidden (Jakobus 5:16).


Een gebed om vergeving!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden