Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebeden voor het huwelijk

QUESTION: Gebeden voor het huwelijk - Is bidden belangrijk in een huwelijk?

ANSWER:

Gebeden voor het huwelijk - De sleutel
Bidden is in het huwelijk de sleutel tot een sterke relatie, met elkaar en met God. Het huwelijk is door God ontworpen (zoals we kunnen zien in Genesis 2:18, 22-25) en toont ons dat het Zijn bedoeling is dat een man en een vrouw “één geheel” worden. Hun gebeden zijn een voortdurende reddingslijn die deze verbinding voedt en in stand houdt.

  • Samen bidden leidt tot enigheid tussen man en vrouw, wanneer ze dingen van God vragen en Hem danken voor Zijn zegeningen.
  • Samen bidden is cruciaal voor het in stand houden van een huwelijk.
  • Het verbond tussen man en vrouw wordt overeind gehouden als God het middelpunt van het huwelijk blijft.
Vertrouw erop dat de Heer je zal helpen om een gezond huwelijk op te bouwen, met een harmonie die verder gaat dan wat je zonder Hem zou kunnen doen. Samen bidden als man en vrouw leidt tot de volgende resultaten:
  • Het ontwikkelt een dieper vermogen om met elkaar te communiceren. Dit is fundamenteel voor een hechte en langdurige verbintenis.
  • Het plaveit de weg naar een nederig hart. Wanneer wij onszelf in gebed nederig opstellen, dan stellen we ons ook nederig op voor onze huwelijkspartners. Zo blijven we open, eerlijk en oprecht. Dit leidt tot een diepere intimiteit met elkaar en versterkt ons wederzijds respect.
  • Ons huwelijk zal onze wederzijdse verantwoordelijkheid versterken als we samen bidden “voor ons huwelijk” en de problemen die we daarin tegenkomen. Hij zal ons de oplossingen laten zien. Wanneer we ons aan elkaar onderwerpen, ontwikkelen we een groter vertrouwen in onze partners en in de Heer (Efeziërs 5:21-26).
  • Niets kan waardevoller zijn in de levens van kinderen dan de verenigde gebeden van hun ouders. In Matteüs 18:19-20 zegt Jezus: “Luister goed! Ik zeg jullie dat als twee van jullie op de aarde samen om iets bidden, dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader. Want als twee of drie mensen die bij Mij horen, bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook.”
En Hebreeën 13:4 stelt: “Denk eraan dat het huwelijk iets heel kostbaars is. Ga hierin dus goed met elkaar om en wees niet ontrouw aan je eigen man of vrouw...” Bid samen, en voor elkaar, dat jullie beiden in jullie huwelijk trouw aan elkaar zullen blijven. Romantiek is belangrijk (lees samen het Hooglied); toewijding is cruciaal; eerlijkheid is essentieel en gebeden tot de Heer zijn noodzakelijk. Onthoud de woorden van onderstaand gebed wanneer je Hem in gebed opzoekt. Het is geschreven door een onbekende auteur, maar is eenvoudig en degelijk.

Gebeden voor het huwelijk - Een voorbeeld
Heer, help ons om onze eerste ontmoeting en de sterke liefde die tussen ons is gegroeid niet te vergeten. Help ons om die liefde om te zetten in praktische dingen, zodat niets ons kan scheiden. We vragen om zachtmoedige en liefdevolle woorden en om harten die altijd klaar staan om te vergeven en om vergeving te vragen. Lieve Heer, wij leggen ons huwelijk in Uw handen. Amen.

Familiegebed - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden