Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Familiegebed


Familiegebed – Instandhouding
Een van Gods hoogste prioriteiten is het in stand houden van gezinsrelaties. God ontwierp het huwelijk (Genesis 2:18, 24) en het gezin om Zijn doel te bereiken en om onze levens te verrijken (Psalm 127:3). Hoewel moderne technologieën de kwaliteit van ons zakenleven hebben verbeterd en het voor gezinnen mogelijk gemaakt hebben om op een elektronische manier met elkaar in contact te blijven, hebben ze de manier waarop we communiceren tegelijkertijd ook beperkt. Steeds vaker zien we dat ouders en kinderen zich zowel emotioneel als geestelijk van elkaar distantiëren. In dit tijdperk van hypermoderne communicatiemiddelen vinden er in de gezinseenheid veel "miscommunicaties" met God plaats omdat de familiegebeden achterwege worden gelaten.

Een gezinseenheid is gefundeerd op Gods schepping. Satan maakt gebruik van alle omstandigheden die geschillen en verwoesting binnen een relatie bevorderen (Efeziërs 4:26–27, 1 Petrus 5:7–8). Het merendeel van de gezinnen neemt zelden deel aan gezamenlijke activiteiten en richt zijn aandacht op de televisie of de computer. Doordat zij geen dialoog met andere gezinsleden hebben, ontberen ouders en kinderen in gebed de eenheid die God voor hen bedoeld heeft.


Familiegebed – Een voorrecht
Er bestaat in Amerika een bekend familiegebed voor kinderen dat min of meer als volgt gaat: "God is geweldig, God is goed. En we danken Hem voor alles wat Hij doet." Toen ik nog een kind was en oog in oog stond met de mogelijkheid dat er een "monster" onder mijn bed zou kunnen zitten, bad ik het volgende: "Mocht ik sterven voor de morgen, dan bid ik dat de Heer voor mijn ziel zal zorgen.” Sommige gezinnen kiezen voor van te voren afgesproken gebeden of herhaalde gebeden, terwijl andere gezinnen de voorkeur geven aan spontane, minder gestructureerde gebeden. In beide gevallen zijn gebeden een voorrecht, dat een toewijding vereist tussen ouder en kind, maar ook tussen ouder en God. Als we God bij onze dagelijkse bezigheden betrekken, dan helpt dit het kind én de ouder om elkaar beter te begrijpen. Familieleden genieten de vrijheid om samen te bidden en zijn zo partners die samen een sterk geestelijk fundament in hun huis leggen (1 Korintiërs 3:9, 11).

Familiegebeden gaan verder dan maaltijden en bedtijd. Onze behoeften gaan veel verder dan voedsel en angsten. Gezinsleden zouden een verscheidenheid aan onderwerpen met elkaar moeten bespreken en er samen over bidden. Door Bijbelverzen met gebeden te integreren (Efeziërs 6:1–3) kunnen kinderen aangemoedigd worden om God te vragen hen te helpen bij het gehoorzamen van hun ouders. Ouders zelf tonen hun gehoorzaamheid aan God door elkaar te eren en te respecteren (1 Petrus 3:7). Kinderen vinden zekerheid wanneer zij waarnemen dat hun ouders ook om Gods hulp bidden. Wanneer een moeder er naar streeft om God in haar gebeden te behagen, dan beloont God haar gezin (Spreuken 31:10–12, 28-29. Wanneer de vader zijn rol inneemt als geestelijk leider in het huishouden, dan zegent God het gezin (Genesis 18:19). Hun kinderen zullen God dan bijvoorbeeld regelmatig benaderen, alsof zij naar de schoot van een liefhebbende Vader toekruipen.


Familiegebed – Bescherming
In een familiegebed is het belangrijk te onthouden dat onze Hemelse Vader graag met Zijn kinderen praat en dat hij enorm veel om hun problemen geeft. De wetenschap dat Hij ons beschermt en ons van onze angsten redt, biedt het gezin een onschatbare vrede en eenheid. Samen bidden geeft kinderen de mogelijkheid om hun zorgen te uiten, zowel tegenover een aardse ouder als tegenover hun "Abba, Vader" (Romeinen 8:15). Toen onze dochter nog klein was, lazen we Romeinen 8:38–39 tijdens ons gebed, om God hiermee tegelijkertijd te danken voor Zijn liefde en om Hem te vragen haar op school te beschermen. Jaren later, toen onze dochter naar de universiteit ging, had ons familiegebed ons nog dichter tot elkaar gebracht, omdat we wisten dat God trouw is aan Zijn woord.

De voordelen van familiegebeden kunnen ouders op een dramatische wijze beïnvloeden. Werkloosheid kan een huwelijk en een gezin uiteen rukken. Toen Dave werd ontslagen door zijn werkgever, voor wie hij acht jaar gewerkt had, was hij onthutst. De kinderen begonnen voor en na school voor hun vader te bidden. Dave en zijn vrouw Christy deelden hun behoefte aan richting en bestaansmiddelen met hun kinderen. Dave herinnert zich dit als volgt: “Er waren dagen waarop ik gefrustreerd was en mijn hart rusteloos was. Maar dan zou één van de kinderen zijn hand op mijn schouder leggen en God vragen 'om papa te helpen niet verdrietig te zijn en om aardige mensen te vragen om papa een baan te geven'". Telkens als zijn gezin samen met hem bad, deelde Dave met hen hoe hij voelde dat er over zijn hart werd gewaakt en dat hij werd beschermd. Toen die perfecte baan hem vervolgens werd aangeboden, dankte zijn hele gezin de Heer en werden zijn kinderen zich bewust van hun cruciale aandeel in het gezinsgebed (Filippenzen 4:6–7). Gebeden plaatsen een beschermende haag rond de familie.


Familiegebed – Een prioriteit
Hoewel het familiegebed een effectieve manier is om de gezinsleden aan te sterken, is het vaak moeilijk om een specifiek tijdstip te bepalen voor deze gebeden. Ouders benaderen het familiegebed vaak met de beste bedoelingen, maar ontdekken dat het met andere plannen kan conflicteren. Ouders kunnen bovendien het idee hebben dat zij niet bekwaam genoeg zijn om een gebed te leiden of denken dat hun communicatie met God ineffectief is. Zijn er richtlijnen waarmee het familiegebed elke dag een prioriteit kan worden?

  • Tegen God kun je over al je zorgen praten, ongeacht hoe klein (1 Petrus 5:7).
  • In je huis moet God de leiding hebben (Deuteronomium 6:5–9).
  • Je kunt God uitnodigen om Zijn doelen, plannen en verlangens voor jouw leven te openbaren (1 Johannes 5:14–15).
  • Door jezelf nederig op te stellen tegenover God, kun je verwachten dat God zal antwoorden (Marcus 11:22–25).
Familiegebeden... het enige wat er dus voor nodig is, is T.I.J.D.


Leer meer over bidden!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden