Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebeden voor tieners

QUESTION: Wat zijn enkele gebeden voor tieners?

ANSWER:

Kijk eens naar deze gebeden voor tieners.

Wanneer je vrienden nodig hebt:
“Als je vrienden hebt, doe dan je best om ze te vriend te houden. Want een vriend is trouwer dan een broer” (Spreuken 18:24).

Hemelse Vader,
U bent een genadige en liefdevolle Heer. Ik heb geen vrienden en ik mis dat heel erg. Breng alstublieft enkele mensen in mijn leven met wie ik kan samenzijn en herinneringen kan opbouwen. Open mijn ogen om de goede eigenschappen te zien van de mensen in mijn omgeving. Hemelse Vader, help mij om zelf het soort vriend te zijn waarnaar ik zelf zo verlang. Ik vraag dit in Jezus’ naam. Amen.

Bijbelverzen: Psalm 119:63; Spreuken 17:17; Spreuken 27:10-11; Prediker 4:9-10; Maleachi 3:16-17; Handelingen 20:35; 1 Korintiërs 1:9; 1 Johannes 1:3-7.

Wanneer je richting nodig hebt:
“De Heer zegt: "Ik leer je hoe je moet leven. Ik geef je raad en Ik ben altijd bij je” (Psalm 32:8).

Hemelse Vader,
Ik weet dat U de Grote Raadgever bent! Ik heb richting nodig, want ik weet niet wat ik moet doen. Help mij om te doen wat U van mij wilt in deze situatie. Stuur alstublieft iemand die mij kan laten zien welke stappen ik moet nemen. Ik vertrouw op U en ik dank U, Hemelse Vader. Ik vraag dit in Jezus’ naam. Amen.

Bijbelverzen: 2 Samuel 22:9; Psalm 31:3; 25:9; 48:15; 78:24; 107:7; Spreuken 3:5; 16:3; Jesaja 30:21; 48:17; 58:11.

Wanneer je geld nodig hebt:
“Het gras staat er maar één dag, want morgen wordt het in de oven gegooid. Toch kleedt God dat gras zó mooi aan met bloemen. Dan zal Hij jullie toch zeker óók aankleden? Wat is jullie geloof toch klein!” (Lukas 12:28).

Hemelse Vader,
Help mij om te geloven dat U in mijn behoeften zult voorzien wanneer ik dat nodig heb. Laat er alstublieft een baantje beschikbaar komen, waar ik buiten mijn schooluren kan werken om mijn verplichtingen te kunnen nakomen. Ik vertrouw op U, Heer. Ik dank U omdat U voor mij en mijn familie zorgt. Ik vraag U dit in Jezus’ naam. Amen.

Bijbelverzen: Psalm 23:1; 34:10; 37:25; 111:5; Jesaja 33:15-16; Joël 2:26; Maleachi 3:10; Filippenzen 4:19.

Wanneer je verleid wordt:
“Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Want daardoor zul je leren geduld te hebben” (Jakobus 1:2-3).

Hemelse Vader,
Ik weet dat U sterk bent. Ik heb nu meteen hulp nodig, want ik word verleid om aan dingen mee te doen waarvan ik weet dat ze niet goed of gepast voor mij zijn. Geef mij de kracht om ‘nee, dank je’ te zeggen tegen deze druk. Help me om iets anders te vinden waar ik mee bezig kan zijn, in plaats van de dingen die mijn leeftijdgenoten van mij willen. U bent mijn kracht, Heer. Ik dank U, Hemelse Vader, omdat U alle verleidingen begrijpt waar wij tieners mee te maken hebben en ook wat er nodig is om niet de verkeerde kant te worden opgeleid. Ik vraag U dit in Jezus’ naam. Amen.

Bijbelverzen: Psalm 1:1-3; 119:11; Lukas 22:31-32; Efeziërs 6:10-11; Hebreeën 2:18; 4:15-16; Jakobus 1:12-14; 4:7; 1 Petrus 1:6-7; 1 Johannes 4:4.

Wanneer je familie gebeden nodig heeft:
“Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat Hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, Hij wacht en stelt het uit omdat Hij geduld heeft met ons. Want Hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals Hij het wil” (2 Petrus 3:9).

Hemelse Vader,
Ik weet dat U alles ziet en dat U weet hoe elke situatie zal aflopen. Mijn familie heeft hulp nodig. Laat mij zien wat ik kan doen om hun levens gemakkelijker te maken. Help mijn familie om Uw verlossing te vinden, zodat we niet altijd ruziën zoals we nu doen. Help me om hen met mijn leven te laten zien wie U bent. Ik dank U, Hemelse Vader, voor Uw liefde en Uw zorg. Ik vraag dit in Jezus’ naam. Amen.

Bijbelverzen: Handelingen 11:14; 16:31.

Wanneer je op zoek bent naar zingeving:
“Het is niet zo dat jullie Míj hebben uitgekozen. Ik heb júllie uitgekozen en aangewezen. En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blíjft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen” (Johannes 15:16).

Hemelse Vader,
Ik wend mij tot U in deze tijd van nood. Ik heb het gevoel dat ik niet belangrijk ben voor de mensen in deze wereld. Mijn zelfvertrouwen heeft een dieptepunt bereikt en ik weet niet tot wie ik mij kan wenden. Hebt U echt een heel specifiek plan voor mijn leven? Dat is een geweldige gedachte.

Help mij om mijzelf te zien zoals U mij ziet. Leer mij de dingen die ik moet leren om dat doel te volbrengen. Ik plaats mijzelf in Uw handen, omdat ik vertrouw op Uw mening over mij. Dank U, Hemelse Vader, omdat U in mij gelooft. Ik vraag dit in Jezus’ naam. Amen.

Bijbelverzen: Jeremia 1:5; Johannes 14:13; 16:24; Romeinen 8:28-29; 12:4-13.

Wanneer je je bedreigd voelt:
“Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar Hem wilden luisteren en Hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven” (Hebreeën 12:3).

Hemelse Vader,
Ik weet niet tot wie anders ik mij zou kunnen wenden om de pestkoppen te laten stoppen met hun agressie. Het lijkt wel alsof niemand hen kan tegenhouden. Iedereen wordt door hen geïntimideerd en bang gemaakt. Ik ben niet graag bang en ik raak van streek wanneer zij anderen te grazen nemen. Help mij alstublieft om in te zien wanneer ik mij sterk moet maken en wanneer ik hun dreigementen moet negeren. Stuur alstublieft iemand die hen kan tegenhouden.

Als ik hen niet kan helpen door hen met mijn leven te laten zien wie U bent, Heer, wilt U hen dan alstublieft van mijn pad afnemen? Ik dank U, Hemelse Vader, voor de bescherming en de veiligheid die U mij biedt. Ik vraag dit in Jezus’ naam. Amen.

Bijbelverzen: Psalm 18:3-4; 91:5-16; 34:5; 138:3; Jesaja 41:10; 54:17; Jeremia 39:17; Lukas 12:4-7; Johannes 10:28; Romeinen 12:14-21; Kolossenzen 3:25; Hebreeën 13:6.

Wanneer je zelfmoord overweegt:
“En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons. Want we weten zelf niet goed wat en hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt Zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken” (Romeinen 8:26).

Hemelse Vader,
Ik sta op het punt om op te geven, want er lijkt voor mij geen hoop meer te zijn. Ik wil niet meer verder gaan. Ik ben te moe om te blijven vechten. Ik heb iets nodig waaraan ik mij kan vastklampen, anders houd ik het niet meer uit. Laat mij nog eens zien, Heer, hoeveel U van mij houdt. Geef mij alstublieft de Schriftteksten die over Uw beloften voor mij spreken.

Ik ben heel moe en ik heb rust nodig. Ik word bang van deze zelfmoordgedachten. Bescherm mijn gedachten, Heer, en geef mij helderheid in mijn hoofd. Help mij om over de goede dingen in mijn leven na te denken. Herinner mij aan Uw goedheid voor mij. Ik wil mijn gedachten op U gericht houden en U prijzen.

Ik dank U, Hemelse Vader, omdat U Zich tot mij uitstrekt en mij dichter bij U brengt. Dank U dat ik op deze momenten Uw kracht in mij mag opnemen. Ik hou mij nu vast aan Uw sterke arm. Ik vraag dit in Jezus’ naam.

Bijbelverzen: Galaten 6:9; Efeziërs 6:13; Filippenzen 4:8; 2 Tessalonicenzen 3:3; 2 Timoteüs 2:13; Hebreeën 3:14; 10:23; 10:35-36; 1 Petrus 5:8-9.

Ben jij een tiener, of ken jij een tiener, die op zoek is naar hulp? Neem dan contact op met de Stichting Schuilplaats.

Familiegebed - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden