Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Hoe kunnen wij God prijzen en aanbidden?

QUESTION: Laat de Bijbel ons zien hoe wij God kunnen prijzen en aanbidden?

ANSWER:

Om te kunnen weten hoe wij God kunnen prijzen en aanbidden, moeten we eerst begrijpen wat prijzen en aanbidden eigenlijk betekenen. Wanneer we God aanbidden, geven we uitdrukking aan onze eerbiedige liefde voor God en onze toewijding aan God. Aanbidding is dingen doen als bidden, je Bijbel lezen of zingen. Maar aanbidding kan nog veel meer zijn dan die dingen. Wanneer we God prijzen, geven we uitdrukking aan onze bewondering voor God; wij verhogen of verheerlijken Hem. Prijzen is het vieren van de Heer of zelfs het beroemen op de Heer. Wij kunnen God prijzen met gezang, met gedichten of door Zijn goedheid aan andere mensen te tonen. In onze dagelijkse levens zouden wij God voortdurend moeten prijzen en aanbidden. We kunnen dit thuis doen, op het werk, in de trein... of waar dan ook! Prijzen en aanbidden is een leefstijl. Het is de hartslag van onze relatie met God.

In de Bijbel kunnen we lezen hoe we God kunnen prijzen en aanbidden:

  • De Bijbel vertelt ons dat we muziekinstrumenten en gezang kunnen gebruiken. In Psalm 98:4-6 staat: “Juich voor de Heer, iedereen op aarde! Roep en zing vrolijk voor de Heer! Zing luid voor de Heer en maak voor Hem muziek op de harp. Juich voor de Heer onze Koning, blaas op de ramshorens en de trompetten.” En in Psalm 150:3-5: “Prijs Hem met trompetten, prijs Hem met harpen en citers. Prijs Hem met tamboerijnen en dans, prijs Hem met snaarinstrumenten en fluiten. Prijs Hem met koperen deksels, prijs Hem luid met koperen deksels.”

  • We kunnen God prijzen en aanbidden met gejuich en geklap. In Psalm 47:2-3 lezen we: “Volken, klap in jullie handen! Juich voor God met een blij lied! Want de Allerhoogste Heer is een indrukwekkende God. Hij heerst over de aarde, een geweldige en machtige Koning.”

  • We kunnen prijzen en aanbidden in de gemeente of alleen. 2 Kronieken 29:28 zegt: “Het hele volk boog zich neer. De Levieten zongen en de trompetten klonken. Dit duurde tot alle dieren waren geofferd.” En in Psalm 22:23 staat: “Ik zal mijn broers vertellen wat U heeft gedaan. Als we bij elkaar komen, zal ik U met mijn liederen loven en prijzen.” 2 Samuel 12:20 zegt: “Toen stond David op van de grond, waste zich, verzorgde zich en deed andere kleren aan. Daarna ging hij het heiligdom van de Heer binnen en boog zich neer. Toen ging hij naar huis terug. Hij vroeg om een maaltijd en ging eten.”
We kunnen God in veel verschillende posities en vormen prijzen en aanbidden. Hier volgen enkele Bijbelse voorbeelden:
  • Zittend - Handelingen 2:1-2 zegt: “En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten” (Herziene Statenvertaling)

  • Knielend - In Psalm 95:6 lezen we: “Kom mee naar de Heer, laten we ons diep voor Hem buigen. Laten we knielen voor de Heer die ons heeft gemaakt.”

  • Staand - Exodus 33:10 zegt: “En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent” (Herziene Statenvertaling)

  • Liggend - 1 Koningen 18:39 zegt: “Toen het hele volk dát zag, lieten ze zich voorover op de grond vallen en zeiden: ‘De Heer is God! De Heer is God!’” En Nehemia 8:7: “Ezra prees de Heer, de machtige God, en het hele volk stak de handen op en antwoordde: ‘Amen, zo is het!’ En ze knielden en bogen zich diep voor de Heer, met hun gezicht tot op de grond.”

  • Met gebogen hoofd - In 2 Kronieken 29:30 staat: “Daarna beval koning Hizkia de Levieten enkele psalmen van David en van de profeet Asaf voor de HERE te zingen. Zij deden dat met vreugde, bogen hun hoofden en aanbaden de HERE.” (Het Boek)

  • Met opgeheven handen - Psalm 63:5 zegt: “Mijn leven lang wil ik U prijzen. Ik zal mijn handen naar U opsteken.”

  • Dansend - We lezen in Psalm 149:2-3: “Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt. Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning. In een reidans kunnen zij Zijn naam prijzen. Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.” (Het Boek)

Leer meer over het prijzen van God!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden