Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Lof aan God


Lof aan God - Hem prijzen is belangrijk
Lof aan God is wat wij Hem aanbieden wanneer we Zijn heerlijkheid en uitmuntendheid erkennen. Je mag misschien wel denken dat God prijzen hetzelfde is als "dank je wel" zeggen, maar er is een verschil. Wanneer we onze dankbaarheid tonen, dan beschrijft dat onze reactie op wat God voor ons heeft gedaan. Maar God wordt geprezen omdat God is wie Hij is. Psalm 18:3 zegt: "Ik riep den HEERE aan, die te prijzen is..." (Statenvertaling).

Alle gelovigen worden geboden om God te aanbidden! Jesaja 43:21 legt feitelijk uit dat lof aan God een reden is waarom wij geschapen werden: "Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen." Hebreeën 13:15 bevestigt dit: "Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken."

Lof voor God ontstaat in een hart dat gevuld is met liefde voor God. Deuteronomium 6:5 zegt: "Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten." Ben jij een Christen? Als dat zo is, dan weet jij dat je van God houdt omdat Hij eerst van jou hield! Zonder Gods liefde is elke aanbidding die je Hem kan bieden leeg en betekenisloos. Liefde, die geboren is uit een relatie met God via Jezus Christus, is een essentieel onderdeel van je aanbidding.


Lof aan God - Hoe kan ik God aanbidden?
Hoe kun jij lof brengen aan God? Wat kun jij doen om dit een integraal onderdeel van jouw leven te maken? Lof kan uitgedrukt worden in gezang, Bijbelverzen of in gebed en het moet onophoudelijk gedaan worden! Psalm 34:2 draagt ons op: "De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof." Psalm 71:6 zegt: "Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven."

Lof aan God wordt uiterlijk uitgedrukt in onze alledaagse handelingen en innerlijk in onze gedachten. Onze lof is een uitdrukking van Christelijke aanbidding.

"Waar kan ik beginnen?", zou je misschien willen vragen. "Hoe kan ik met de aanbidding van God beginnen?" Als lof brengen aan God nieuw voor jou is, probeer dan God te prijzen voor wie Hij voor jou persoonlijk is. Verkondig dat Gods goedheid geen grenzen kent; deze is overvloedig! Hier zijn enkele manieren waarop je kunt beginnen:

  • Prijs God voor Zijn heiligheid, genade en rechtvaardigheid (2 Kronieken 20:21, Psalm 99:3-4).
  • Prijs God voor Zijn genade (Efeziërs 1:6).
  • Prijs God voor Zijn goedheid (Psalm 135:3).
  • Prijs God voor Zijn zachtaardigheid (Psalm 117).
  • Prijs God voor Zijn redding (Efeziërs 2:8-9)

Lof aan God kan ten alle tijden aan Hem worden aangeboden! Na verloop van tijd zal het zo normaal voor je zijn als ademen. Soms prijzen we God inwendig, zoals we kunnen lezen in Psalm 9:3: "Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste". Op andere momenten hebben we de gelegenheid om in het openbaar glorie en eer aan God te geven. Psalm 22:23 zegt: "Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk." Zoek gelegenheden op waar je God kunt prijzen!


Lof aan God - Wie prijst God?
Terwijl lof in het bijzonder door Zijn kinderen wordt aangeboden als een vrijwillige uitdrukking van hun dankbare harten, zal er een tijd komen waarin alle mensen God zullen prijzen! De Bijbel zegt dat de hele mensheid Hem zal prijzen wanneer Hij terugkeert en Hem als Heer zal erkennen. Hij is Koning over heel de aarde. Wanneer wij Jezus Christus kennen als onze Heer en Redder, dan verlangen onze harten ernaar om Zijn naam te prijzen. Filippenzen 2:9-11 vertelt ons dat Zijn naam Zijn wezen voorstelt en beschrijft wie Hij is: "Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader."

De Bijbel heeft ook het volgende vastgelegd:

  • De hele natuur prijst God (Psalm 148:7-10).
  • De zon, de maan en de sterren prijzen Hem (Psalm 19:1 en 148:3).
  • De engelen prijzen Hem (Psalm 148:2).
  • Zelfs de woede van de mens wordt door God gebruikt om Zichzelf te prijzen (Psalm 76:10).
  • Kinderen worden geleerd om God te prijzen (Psalm 78:4).

Lof aan God - Wordt Hij door jou geprezen?
Jouw bereidwilligheid om God te prijzen is bewezen door jouw verlossing. 1 Petrus 2:9 zegt: "Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht."

Hoe prijs jij God vandaag? Ken jij Hem als jouw Heer en jouw Verlosser? Als dat niet zo is, waarom begin je daar dan niet mee? Leer meer over Gods redding. Wanneer anderen naar jou kijken, zien ze dan een weerspiegeling van Gods lof? Psalm 113:3 stelt: "Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van de HEER."


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden