Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed om vrede


Gebed om vrede
Een gebed om vrede kan gebruikt worden om God te vragen om wereldvrede of om een persoonlijke innerlijke vrede, wanneer je met problemen te maken hebt. De lange wereldgeschiedenis is gevuld met oorlogen, die werden gestreden om land, om macht en zelfs in de naam van de vrede. De meeste beschaafde mensen zijn op zoek naar een innerlijke vrede, geluk en zorgeloze levens. De Bijbel biedt ons verzen over beide soorten vrede, door de beloften, de aanwijzingen en de profetieën van God te bespreken.


Gebed om vrede - Persoonlijke vrede
Het ligt in de menselijke aard om angstig te worden, zich zorgen te maken of wanhopig te zijn wanneer het leven gevuld is met een grote hoeveelheid onrust of onzekerheid. Maar Filippenzen 4:6-7 zegt: “Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus”.

Enkele andere verzen over persoonlijke vrede zijn de volgende:

 • In vrede leven (Marcus 9:50)
 • Jezus overwon lijden en beproevingen (Johannes 16:33)
 • Vrede is een vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22-23)
 • Christus geeft vrede en rust aan alle mensen die in geloof tot Hem willen komen (Matteüs 11:28-30)
 • Jezus geeft ons vrede in onze gedachten en in onze harten (Johannes 14:27)
 • Jezus is de Prins van de Vrede; de Vredevorst (Jesaja 9:5)


Gebed om vrede - Wereldvrede
Zolang als de mensheid de wereld draaiende houdt, zal er geen echte en blijvende vrede bestaan. Het kwaad is werkelijk en heeft vrij spel in de harten van mensen die de Heer niet willen volgen. We zijn allen met een zondige aard geboren. Totdat we het geschenk van de verzoening aanvaarden - de verzoening die Jezus voor ons allemaal heeft betaald - zullen we te maken hebben met wanorde, vijandigheden en oorlogszuchtige mensen.

 • Er is geen vrede voor slechte mensen (Jesaja 57:21)
 • De zaligsprekingen leren ons: “Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen” (Matteüs 5:9)
 • Jezus zei dat er overal oorlogen zullen uitbreken, maar dat we hier niet voor hoeven vrezen omdat dit zo gebeuren moet (Marcus 13:7)
 • De wereld zal moeilijkheden kennen, maar Jezus overwint de wereld (Johannes 16:33)
 • Vredestichters zullen zaadjes van vrede planten en goedheid oogsten (Jakobus 3:18)
 • In de eindstrijd zal de ruiter van het apocalyptische rode paard het zwaard en het gezag gegeven worden om de vrede van de aarde te verwijderen (Openbaring 6:4) (maar dan keert Jezus terug om het kwaad te overwinnen).


Gebed om vrede – Op Jezus vertrouwen
Jezus overwint de wereld met al haar pijn, oorlogen en kwaad omdat Hij de Vredevorst is. Via Hem kunnen wij bidden en weten dat de mensen die rechte wegen begaan de vrede zullen binnengaan (Jesaja 57:2). “Het streven van de zondige natuur loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede” (Romeinen 8:6). Jezus bood ons een weg naar de vrede, ongeacht onze omstandigheden; we moeten dagelijks beslissen welke wegen wij willen begaan.

Het volgende gebed om vrede begon in 1981 in Engeland te circuleren. De oorsprong ervan is niet helemaal duidelijk, en het gebed heeft geen binding met enig geloof of kerkgenootschap.

"Leid mij van dood naar leven, van leugen naar waarheid. Leid mij van wanhoop naar hoop, van angst naar vertrouwen. Leid mij van haat naar liefde, van oorlog naar vrede. Laat vrede ons hart, onze wereld en ons heelal vullen".


Leer meer over het vinden van vrede!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden