Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed van dankbaarheid


Gebed van dankbaarheid - Bestaat er een "officieel" dankgebed?
Een gebed van dankbaarheid doet ons denken aan het Amerikaanse "Thanksgiving" feest: een feestelijke tafel met daarop kalkoen, veenbessen en andere traditionele schotels. Families zitten watertandend rond de tafel, terwijl de kleinkinderen naar de pompoentaarten met slagroom lonken. Voordat de kalkoen wordt aangesneden, houden de familieleden elkaars handen vast en buigen hun hoofden. Zo danken zij de Heer voor de maaltijd die voor hen op tafel staat.

Er bestaat geen officieel dankgebed, maar gebeden van dankbaarheid werden al lang aan God aangeboden vóór deze "Thanksgiving" traditie in 1620 begon. Deze gebeden stonden aan de basis van de beslissing van de "Pelgrims" om dit historische feest, dat zij samen met de Wampanoag Indianen vierden, te beginnen met een gebed van dankbaarheid.


Gebed van dankbaarheid - Waar kwam dit idee vandaan?
De diep godsdienstige Pelgrims raadpleegden de Bijbel om een manier te vinden, waarop zij hun dankbaarheid konden uitdrukken voor hun voortbestaan en de eerste oogstopbrengst. Zij vonden in de Bijbel het bekende Loofhuttenfeest ("Soekot"), ook wel het Inzamelingsfeest genoemd. Tijdens dit feest werd de inzameling van de Israëlieten (gered uit de Sinaï woestijn) en hun oogst gevierd. Dit is tegenwoordig nog steeds het meest vreugdevolle feest dat er bestaat (Leviticus 23).

Een andere vermelding van een dankgebed kan gevonden worden in het verslag over de oprichting van wat Samuël "de Eben-Haëzer Steen" noemde. Dit was een gedenksteen die het volk eraan herinnerende dat zij dankbaar moesten zijn voor Gods hulp tijdens een aanval van de Filistijnen (1 Samuël 7:10-12). De Bijbel spreekt feitelijk bijna van begin tot eind over dankbaarheid. 1 Tessalonicenzen 5:18 zegt: “Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”

Alle vroege vieringen hadden een gemeenschappelijk thema: God. Dankbaarheid was aan God gericht, hun Schepper, Beschermer en Voorziener. Zij geloofden dat alle goede dingen uiteindelijk van Hem afkomstig waren. Andere verzen over dankbaarheid kunnen gelezen worden in Psalm 100:4, Psalm 105:1 en 1 Korintiërs 15:57.


Gebed van dankbaarheid - Hoe we dankgebeden kunnen aanbieden
Gebeden zijn eenvoudig gezegd een communicatie met God. Deze kunnen uit het hoofd geleerde, formele gebeden zijn of woorden die op een eenvoudige, maar oprechte manier uit het hart worden gesproken. God hoort deze gebeden en houdt ze allemaal in ere (zie 1 Johannes 5:14).

Een eenvoudig kindergebed kan lijken op het volgende:
Dank U wel God voor alles wat bloeit,
dank U voor de regenboog die aan de hemel groeit,
dank U voor de sterren, zij stralen vol leven,
dank U voor de vrienden die U mij hebt gegeven,
dank U voor de zon en de maan,
dank U voor alles wat U hebt gedaan!


Een gebed dat door Brian F. King voor "Thanksgiving" werd geschreven, gaat als volgt (uiteraard werd dit gebed oorspronkelijk in het Engels geschreven):
O Heer, met nederige harten bidden wij nu
op deze Thanksgiving Dag voor een zegen van U.
En wij vragen aan deze tafel die is volgeladen,
waar dit dankbaar gezin U vraagt om genade,
dat U zal komen en datgene met ons deelt
wat U in overvloed op ons veld hebt geteeld.
We bidden dat elke haard, elk huis en elk feestelijk bord
vandaag door U, O Heer, gezegend wordt
en dat Uw vrede voor altijd hier zal landen
op Thanksgiving Dag, wanneer de kaarsen branden.


Gebed van dankbaarheid - Schrijf je eigen dankgebed
Heb jij een verlangen om je gezin in een gebed van dankbaarheid te leiden? Beschouw de volgende vragen eens om je hierop voor te bereiden:

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen die dit jaar in jouw familie hebben plaatsgevonden?

Is je familie in aantal gegroeid, door huwelijken of geboorten?

Is je familie door een moeilijke periode gegaan? Als dat zo is, denk dan eens na over wat je van elke situatie geleerd hebt.

Wie zijn jouw familieleden? Noem van elk familielid een goede eigenschap waar je dankbaar voor bent.


Leer meer over het prijzen van GodWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden