Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Manieren om te bidden


Manieren om te bidden – Er is maar één manier
Er bestaat een eindeloze lijst van literatuur en andere bronnen, waarin technieken, rituelen en zelfs objecten beschreven worden om de verschillende manieren om te bidden geïllustreerd worden. Als we afgaan op het uitgebreide arsenaal aan boeken, radio programma's en websites over bidden, dan blijkt één verlangen door de eeuwen heen stand te houden: “Heer, leer ons bidden...” (Lucas 11:1). In onze relatie met onze Schepper verlangen wij ernaar om onze communicatie met de Heer persoonlijk en oprecht te houden. Het "Onze Vader" (Matteüs 6:9-13) laat ons zien hoe Jezus een dergelijke communicatie met de Vader tot stand bracht. Laten we eens een blik werpen op de verzen van dit gebed:

“Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.” Wanneer wij God willen vereren, dan bieden wij Hem een aanbiddingsgebed aan. God ontvangt onze hoogst mogelijke bewondering (1 Kronieken 16:29; Jesaja 6:3). Als een verwonderd kind vestigen wij onze aandacht op de heiligheid en de verhevenheid van Onze Vader.

“Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” Wanneer wij onszelf er nog eens aan herinneren tegen WIE we spreken, dan erkennen we Gods gezag in een nederig gebed. Deze manier van bidden is cruciaal als wij willen dat onze gebeden verhoord worden (1 Johannes 5:14). Onderwerping aan Gods gezag vereist dat wij onszelf verootmoedigen en ons ervan bewust zijn dat Zijn wil kan afwijken van onze persoonlijke verlangens (2 Kronieken 7:14-15). En toch kiezen we ervoor om Zijn wil te gehoorzamen (Lucas 22:41-42). Het nederigste gebed werd ons in de vorm van een modelgebed door Jezus Christus aangereikt.


Manieren om te bidden – Wat kunnen we zeggen?
“Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.” De smeekbede (een oprecht verzoek of petitie) is de meest gebruikte manier om te bidden. Een slopende ziekte, financiële problemen of andere moeilijke omstandigheden vereisen de zekerheid dat God in staat is om ons te redden (1 Johannes 3:21-22).Een smeekbede kan beklemmend zijn, als we proberen om ons lijden te verwoorden (Lucas 22:44). Er zullen ook momenten zijn waarop wij naar Gods bescherming, wijsheid en vrede verlangen, met de zekerheid dat we veilig in Zijn zorg kunnen berusten (1 Petrus 5:7).

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.” Er zijn twee universele behoeften die karakteristiek zijn voor de mens: de behoefte om vergeven te worden en de behoefte om zichzelf voortdurend te verbeteren. Wanneer wij ons bewust worden van onze zondige aard, richten we een gebed van berouw tot onze Hemelse Vader (Romeinen 3:23-26). Wanneer we door God aanvaard worden vanwege het reinigende bloed van Jezus Christus, dan herkennen we de noodzaak van vergeving en berouw (Matteüs 18:21-35).

“En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad.” God zal ons nooit verleiden, maar zal ons tegelijkertijd niet loskoppelen van ons vermogen om in moeilijke tijden zelf beslissingen te nemen (1 Korintiërs 10:13, Jakobus 1:12-15). Een gebed om verlossing vereist niet alleen de juiste houding, maar ook de juiste handeling. Jezus werd Zelf meerdere malen met verleid (Matteüs 4:1-11, 16:23, 27:38-44), maar Hij bleef nederig en gehoorzaam aan God. In een gebed om verlossing bevestigen wij dat God daadwerkelijk onze Redder is uit alle soorten kwaad (Romeinen 5:10; 2 Timoteüs 4:18).


Manieren om te bidden – Kinderspel
“Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.” Mensen die weten dat ze kinderen van God zijn, kijken vol verwachting uit naar de glorieuze eeuwigheid die wij samen met Hem zullen doorbrengen (2 Korintiërs 5:1-5).

Als wij bidden met een aanbiddend hart en het gezag van onze Hemelse Vader erkennen, dan kunnen we berusten in de zekerheid dat Zijn kinderen Zijn hoogste prioriteit zijn. Gods onvoorwaardelijke genade en erbarmen staan garant voor onze aanvaarding door Jezus Christus. Een gebed van vertrouwen erkent dat de Altijddurende Vader was, is, en altijd zal zijn wat in Zijn Woord is beloofd. En met ons "amen" bevestigen wij dat Onze Vader ons vertrouwen waardig is.

Een vertrouwen als een kind is het enige dat God verlangt in de manier waarop we bidden. Maak je geen zorgen over hoe jij je gebed precies moet verwoorden. God wil gewoon jouw stem horen.


Leer meer over de kracht van bidden!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden