Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gods stem horen


Gods stem horen - Ben je klaar om te luisteren?
Het horen van Gods stem is iets waarnaar we allemaal verlangen. Maar wist jij dat het helemaal niet moeilijk is om dat te doen? Sterker nog, God wil dat je Zijn stem hoort! Hij spreekt niet tot ons door middel van een huivering in je lever of met vreemde trillingen of via mediums. Het horen van Gods stem is net zo natuurlijk als het horen van je beste vriend die tegen je praat. Bovendien kunnen we Hem elke dag horen en niet alleen op bijzondere gelegenheden of door speciale bezweringen of formules te uiten. Hij spreekt tot ons op de natuurlijke momenten in het leven. Wil jij Gods stem horen? Dan moet je er klaar voor zijn om te luisteren.


Gods stem horen - Waarom wil je Hem horen?
Waarom wil jij Gods stem horen? Dat mag misschien wel een beetje een domme vraag lijken, maar motieven zijn belangrijk in alles wat we doen. De Bijbel zegt het volgende over Gods Woord: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden." (Hebreeën 4:12)

Wil jij Gods stem horen? Als dat zo is, dan is het mogelijk dat je Hem al hoort, want het kan zijn dat Hij degene is die jou dit verlangen heeft gegeven om Hem te horen.

Gods stem in de Bijbel horen
In zijn boek "Knowing God" (oftewel "God kennen") zegt J. I. Packer: "God heeft tot de mens gesproken. De Bijbel is Zijn Woord dat aan ons gegeven is om ons wijs te maken, zodat we gered kunnen worden".

De Bijbel zelf stelt: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God" (Johannes 1:1). Op een andere plaats lezen we: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven" (2 Timoteüs 3:16).

Je hebt misschien wel eens horen zeggen dat de Bijbel gewoon een boek is dat door mensen is geschreven, maar de Bijbel zelf beweert Gods Woord te zijn! Kunnen we daarop vertrouwen? Het bewijs uit de geschiedenis, archeologie, vervulde voorspellingen en persoonlijke getuigenissen over een tijdspanne van duizenden jaren vormt overweldigend bewijs dat de Bijbel inderdaad Gods Woord is. Wil jij Gods stem horen? Lees dan de Bijbel. Ga op zoek naar een goed dagelijks leesplan en hou je daar dan aan.

Gods stem in gebeden horen
Wanneer je een gesprek met iemand wil hebben, hoe begin je dan? Ga je gewoon voor die ander staan met de hoop dat hij tegen je zal praten? Dat kan misschien werken als die ander gemakkelijk met anderen kan praten, maar gewoonlijk beginnen we een gesprek door onze mond te openen en te spreken. Op die manier vestigen we de aandacht van de ander op onszelf. Zo gaat het ook met God! Hij houdt ervan als wij met Hem praten. En wanneer we dat doen, maken we ons gereed om van Hem te horen. Een gebed is hetzelfde als zeggen: "Hallo God, ik ben het. Ik geloof dat U mij geschapen hebt en dat U veel meer weet over hoe ik zou moeten leven dan ikzelf. Ik zou U graag beter leren kennen. Dit is wat er in mijn leven aan de hand is, en ik zou zeker graag van U horen hoe U denkt dat ik hiermee om moet gaan. Wilt U alstublieft vandaag tot mij spreken?"

In een gewoon gesprek zeggen we iets en dan luisteren we naar het antwoord van onze gesprekspartner. Ook dat is hetzelfde wanneer we met God praten! Wanneer we onze harten door middel van een gebed gereed hebben gemaakt om te luisteren, is het waarschijnlijker dat we de stem van God horen. Praat Hij tot ons met een hoorbare stem? Sommigen zeggen van wel, maar gewoonlijk is dat niet het geval. Misschien "horen" we de stem van God niet in onze oren, toch spreekt Hij op verschillende manieren tegen ons. Hier zijn enkele manieren:

  • God spreekt door middel van Zijn Woord
  • God spreekt door middel van onze gedachten
  • God spreekt door middel van gesprekken met anderen
  • God spreekt door middel van omstandigheden

Gods stem via Jezus horen
De Bijbel vertelt ons ook dat Jezus God is in een mensenlichaam. Daarom moet je, als je de stem van God wilt horen, het onderricht van Jezus bestuderen en kennen. Hier volgt hoe Johannes Hem beschrijft: "Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is" (1 Johannes 1:1). Je moet een persoonlijke relatie met Jezus hebben. Heb je ooit geprobeerd om een gesprek met enige diepgang te hebben met een vreemdeling? Normaal gesproken gaat dat niet erg goed.

Vlak voordat Hij werd gekruisigd, kwam Jezus met Zijn discipelen samen om hen gerust te stellen over wat er na Zijn vertrek zou gebeuren. Hij beloofde hen een helper: "Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven" (Johannes 14:16-17). De Heilige Geest is dus de vervulling van de manier waarop wij Gods stem horen!

Gods stem horen met de hulp van de Heilige Geest
"Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb" (Johannes 14:26). Het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen beschrijft de gebeurtenissen die plaatsvonden op de Pinksterdag, nadat Jezus naar de hemel was opgestegen. Vers 3 zegt dat alle mensen werden vervuld van de Heilige Geest, de Pleitbezorger die Jezus had beloofd. Dit unieke aspect van Gods persoonlijkheid bezocht hen niet als iemand die zij konden zien en aanraken, maar kwam in plaats daarvan in hun innerlijke wezen leven. Diezelfde Geest is vandaag de dag beschikbaar voor jou en mij. Ben jij een Christen? Zoja, dan heb jij de Heilige Geest al tot je beschikking. Vraag God elke dag om opnieuw met Hem gevuld te worden en Hij zal je hart voorbereiden om Zijn stem te kunnen horen. Zijn Geest, die kleine, kalme stem binnen in je, is Degene die jou zal herinneren aan wat God heeft gezegd en je zal helpen om de mogelijkheden te herkennen die God jou in je leven aanreikt.


Gods stem horen - Conclusie
We hebben dus de Bijbel, gebeden, Jezus, de Heilige Geest en onze eigen harten als hulpmiddelen om Gods stem te horen. Wil jij Gods stem horen? Dat is uiteindelijk de vraag, want God beantwoordt harten die bereidwillig zijn. In het boek Openbaring lezen we: "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij" (Openbaring 3:20). God zal je nooit dwingen om Hem te gehoorzamen, maar hij wacht op jouw bereidwillige respons op Zijn roep. Hoor jij Zijn stem op dit moment? Laat je uiteindelijke antwoord niet het verkeerde antwoord zijn.


Groei nu verder en weet zeker dat je Gods wil kent!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden