Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Mediteren over Gods Woord


Mediteren over Gods Woord - De interactie
Door de eeuwen heen hebben Oudtestamentische heiligen en Christenen uit alle generaties al een hoge prioriteit gegeven aan meditatie over Gods Woord. Sommigen vertrouwden hierbij op hun geheugen, anderen op een kleine boekrol of zelfs een zeldzaam stukje gedrukte Bijbelverzen. Zelfs vandaag de dag wordt een enkele pagina van de Bijbel in veel landen gezien als een bezit van onschatbare waarde. Voor de rest van ons heeft de technologie ons op verschillende manieren toegang verschaft tot Gods Woord. Maar snappen we echt goed hoe belangrijk Gods geboden zijn? Waarderen we de praktijk van meditatie over Gods Woord wel (Psalm 119:47-48)?

Bijbelse meditatie is wezenlijk verschillend van andere meditatietechnieken die ons door de maatschappij worden voorgeschoteld. Een advertentie voor een bepaalde vorm van meditatie (“Calm Awareness”) stelt: “Het onderwerp van de meditatie is zo vaak mysterieus en verwarrend voor de zoekende... dat wil zeggen de weg, de methode, het pad of het proces waarmee iemand van binnenuit naar een universeel centrum met een kalm bewustzijn wordt geleid.”1 In plaats van een complex geheel van mysterie en verwarring produceert meditatie over Gods Woord een vrijheid die voortkomt uit de zoektocht naar de waarheid (Johannes 8:32). Mediteren over Gods Woord betekent: “met plezier uiten, overpeinzen, hardop met jezelf praten, spreken, overdenken, jezelf toewijden, bidden, verkondigen, praten met, samenzijn, een plechtig geluid voortbrengen.”2 Heb jij ooit een beschamend moment meegemaakt omdat je in het openbaar tegen jezelf aan het praten was? Toch is het hardop verwoorden van dingen die je wilt leren een integraal onderdeel van het leer- en memorisatieproces. We bouwen ons zelfvertrouwen bijvoorbeeld op wanneer we tegen onszelf zeggen: “Kom op, je kunt dat echt wel doen, hoor!” Welke kracht komt er dan vrij wanneer wij de trouwe beloften van God uiten of verkondigen [erover mediteren]?

Gedurende de veertig jaar in de woestijn was Jozua de persoonlijke assistent van Mozes. Toen Mozes stierf, volgde Jozua hem op. Hij wijdde de rest van zijn leven aan het leiden en besturen van de twaalf stammen van Israël. Hij was een groot strijder die zijn strijdkrachten trainde en spionnen uitzond; maar daarnaast bad hij en vertrouwde hij op God. God gaf Jozua een drievoudige roeping die deze leider zou bemoedigen: “Wees sterk en moedig!” (Jozua 1:6-7, 9). In het midden van deze verzen vinden we een nog krachtigere aansporing (Jozua 1:8).

 • Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Jozua moest Gods Woord onophoudelijk verkondigen.
 • U moet het dag en nacht overdenken. Jozua moest mediteren over de Wet van Mozes, die wij nu de eerste vijf boeken van de Bijbel noemen.
 • Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Jozua moest alle geboden van God gehoorzamen door te handelen naar de woorden die hij al herhaaldelijk gesproken had.
Wanneer we mediteren, dan maken we niet alleen gebruik van onze gedachten, maar ook van onze mond. Dit omvat zowel het memoriseren als het uitspreken van de Schriftteksten. Wanneer onze gelovige geest zich in ons roert, beginnen we een mentale en mondelinge interactie met God, dat wil zeggen meditatie over Gods Woord (Hebreeën 4:12; 2 Korintiërs 4:13). Jezus is het vleesgeworden Woord; Hij verzekert ons dat de mensen die van Hem “eten” werkelijk zullen leven (Johannes 1:1, 14, Johannes 6:57).


Mediteren over Gods Woord - De zegens
Het zingen van Schriftteksten is een andere manier waarop we kunnen mediteren over Gods Woord. Kolossenzen 3:16 geeft ons de volgende aanwijzing: “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” David was de belangrijkste schrijver/redacteur van de psalmen. Hij was ook een moedig strijder, een militair genie en een briljant staatshoofd. Zijn diepe toewijding aan Gods Woord wordt geopenbaard in zijn gedichten en liederen. De psalmen zijn niet alleen de belangrijkste bron van lofliederen, zij schenken ons ook tijdloze zegens voor meditatie.

 • Leiding - “Welzalig de man... die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt... al wat hij doet, zal goed gelukken” (Psalm 1:1-3). Wanneer een gelovige de Schriftteksten memoriseert en uitspreekt, blijven zijn handelingen bestuurd door God.

 • Troost/bemoediging - “Ik dacht aan mijn snarenspel, 's nachts peinsde [mediteerde] ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht... Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher” (Psalm 77:5-7, 11-12). We putten hoop uit het overdenken van Gods wonderbaarlijke daden in het verleden. Het versterkt ons geloof.

 • Vreugde - “Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, en van Uw wonderlijke daden... Uw grootheid, die zal ik vertellen.” (Psalm 145:5-6). Wanneer wij Gods eigenschappen verkondigen, dan vieren we Zijn goedheid in onze levens.

 • Zekerheid - “Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!” (Psalm 19:14). Wanneer wij ons concentreren op Gods beloften, dan zullen we in staat zijn om onberispelijke en aanvaardbare levens voor Hem te leiden.

 • Wijsheid - “Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn” (Psalm 49:3). Een groot aantal levensproblemen vereist een goed geestelijk onderscheidingsvermogen, zodat we niet wanhopig worden. Wanneer we Gods Woord erkennen, dan verkrijgen we het inzicht dat alleen Hij voor ons kan zorgen in onzekere tijden.


Mediteren over Gods Woord - De overwinning
Na de doop van Jezus daalde de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif. Meteen daarna werd Jezus door de Geest de woestijn in geleid, waar Hij veertig dagen en nachten vastte. Het is niet toevallig dat de omzwervingen en de verleidingen van Israël in de woestijn veertig jaar duurden. Net zoals de Israëlieten in de woestijn beproefd werden, zo werd ook Jezus beproefd. Als mens kampte de Zoon van God na Zijn veertigdaagse vastentijd met uitputting en honger. Toen Jezus’ honger het grootst was en Zijn weerstand het laagst, werd Hij herhaaldelijk door de satan verleid.

Jezus liet zien hoe de overwinning behaald kan worden onder de grootste uitdagingen als er over Gods Woord wordt gemediteerd. We hebben sterke aanwijzingen dat Jezus gedurende deze tijd in de woestijn bepaalde delen van de Schrift overdacht. Merk op dat Zijn antwoorden op de verleidingen van Satan allemaal uit hetzelfde gedeelte van de Schrift komen, namelijk Deuteronomium 6-8.

 • Jezus wordt verleid om stenen in brood te veranderen. Jezus antwoordt: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Deuteronomium 8:3).
 • Jezus wordt verleid om de duivel te aanbidden om gezag, luister en de wereldheerschappij te verkrijgen. Jezus antwoordt: “Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen” (Deuteronomium 6:13).
 • Jezus wordt verleid om te twijfelen aan Gods trouw en Zijn plan om de mensheid te redden middels het kruis. Jezus antwoordt: “Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken” (Deuteronomium 6:16).
Nogmaals, onze mond is een integraal onderdeel van onze meditatie over Gods Woord. Jezus versloeg de duivel omdat Zijn voedsel bestond uit de geopenbaarde wil van God. “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng” (Johannes 4:34). Toen Hij op aarde was, bestond Jezus’ leefstijl uit het mediteren over over Gods Woord. Het bezorgde Hem een gegarandeerde overwinning.

God verlangt dat ook onze levens elke aanval van de vijand kunnen afslaan. Wanneer wij over Zijn Woord mediteren en het in geloof uitspreken, zal het onze levens dagelijks transformeren. Wij hebben zo veel meer dan wat Jozua en David ter beschikking hadden. Wij hebben Jezus Christus, de vervulling van het Woord, die in elke gelovige leeft. Van dag tot dag, en van uur tot uur, mogen wij uit Zijn levenschenkende Geest putten wanneer wij over Gods Woord mediteren (Johannes 6:63).

Leer meer!

Voetnoten:
[1] Meditate for Calm Awareness is een audio CD van 15 minuten, vergezeld van een boekje van 24 pagina’s.
[2] “Meditate” - Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. Dugan Publishers, Inc., Gordonsville, TN.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden