Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Wat is bidden?


Wat is bidden – Met God praten
Wat is bidden? Bidden is onze rechtstreekse verbinding met de hemel. Bidden is een communicatieproces dat ons rechtstreeks met God laat praten! Hij wil dat wij met Hem communiceren, net als een telefoongesprek tussen twee mensen. Mobiele telefoons en andere apparaten zijn voor sommige mensen in onze huidige samenleving een noodzakelijkheid geworden. We hebben smartphones, tablets en sprekende computers! Er bestaan communicatiemiddelen waarmee twee of meer mensen met elkaar kunnen praten en op andere manieren interactief met elkaar bezig kunnen zijn.

Voor veel mensen lijkt bidden heel ingewikkeld, maar het is eenvoudig met God praten. Hier volgen enkele punten over wat bidden eigenlijk is:


Wat is bidden – De logistiek
Veel mensen vragen zich af wat bidden is, omdat ze wel een verlangen hebben om te bidden, maar niet weten hoe ze dit kunnen doen:

 • Wat moet ik zeggen? Bidden is alsof je met je beste vriend in gesprek bent! Het is gemakkelijk om met iemand te praten als je weet dat hij onvoorwaardelijk van je houdt!
  1. Vraag Jezus om jouw zonden te vergeven en om jou in Hem te vernieuwen! “Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.” (Handelingen 3:19)
  2. Vertel Hem over jouw behoeften! “U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.” (1 Petrus 5:7)
  3. Bedank Hem, omdat Hij voor ons aan het kruis op Golgota is gestorven! "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)
 • Hoe zeg ik het? Hier volgt hoe ik geleerd heb om de Redder van mijn leven te benaderen.
  1. Met vertrouwen en geloof dat Hij ons zal bijstaan: "Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem” (Efeziërs 3:11-12). “Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.” (Hebreeën 4:16)
  2. Met vreugde over het feit dat Hij ons kan bijstaan. “U hebt mij de weg naar het leven getoond, Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.” (Handelingen 2:28)
  3. Met de verwachting dat Hij ons zal bijstaan. "Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God, tot u richt ik mijn bede. In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht” (Psalm 5:3-4). “Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken.” (Psalm 17:6)


Wat is bidden - Wat zegt de Bijbel?
Bid voor elkaar. Jezus gaf een voorbeeld van de dingen waarvoor we moeten bidden. Hij bad voor Zijn discipelen en voor elke nog komende generatie volgelingen. Zijn gebed was dat God hen zou beschermen en kracht zou geven, zo lang als zij zich in deze wereld bevonden. Jezus bad ook voor mensen die in Hem zouden gaan geloven door de boodschap van het Evangelie (Johannes 17).

Bid met geloof. “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.” (Hebreeën 11:6)

Bid met aanbidding en hoogachting. “Breng hulde aan de HEER, onze God, en buig u neer aan zijn voeten. Heilig is hij” (Psalm 99:5). “Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog zich voor Jezus neer.” (Johannes 9:38)

Je kunt erop vertrouwen dat God je kan horen wanneer je bidt, dus open die communicatielijn! Bid met de wetenschap dat jouw verbinding met Hem nooit verloren kan gaan, ongeacht waar je naar toe gaat!

“En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid.” (Filippenzen 1:9)


Leer meer over biddenWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden