Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed voor het kerstdiner


Gebed voor het kerstdiner - De reden
Concerten, erediensten met brandende kaarsen en het gebed voor het kerstdiner. Dat zijn enkele kenmerken van onze moderne kerstvieringen. Bidden helpt ons om met God te communiceren. Wanneer we aan tafel zitten om het kerstdiner te eten, dan willen we de geboorte van Jezus herdenken. Hoewel er geen echt officieel kerstgedicht of kerstpsalm bestaat, moedigen wij je aan om na te denken over wat Jezus voor jou en je gezin betekent. Spreek vanuit je hart tot God in de Hemel. Hier is een voorbeeld:

    “Hemelse Vader. Dank U voor de komst van Uw Zoon Jezus naar deze aarde. We vieren niet alleen Zijn geboorte in de kribbe, maar ook de reden voor Zijn komst: Zijn dood aan het kruis. We danken U voor Uw aanbod van het eeuwige leven aan alle mensen die bereid zijn om Zijn gratis reddende geschenk te aanvaarden.

    Vader, ik dank U voor mijn gezin. Het leven is niet altijd gemakkelijk voor ons, maar we weten dat U altijd bij ons bent. Zoals Uw Woord zegt, zult U ons nooit verlaten en ons nooit in de steek laten. Dank U voor de liefde die ons bij elkaar houdt en altijd in onze behoeften voorziet. Zorg alstublieft dat wij dit komende jaar nog dichter tot elkaar groeien. Wij houden van U en we willen dat onze viering vandaag gedenkwaardig zal zijn. In de naam van Jezus. Amen.”
Sommige gebeden kunnen gewoon in woorden worden uitgedrukt, terwijl andere in de vorm van psalmen (liederen om te prijzen en te aanbidden) kunnen worden uitgevoerd. Wanneer we kerstmis vieren, brengen onze gebeden lof aan God voor de maagdelijke geboorte van Zijn Zoon, Jezus Christus. Misschien was het eerste gebed om God te eren voor de geboorte van Jezus wel afkomstig van Zijn eigen zwangere moeder, Maria:“Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid” (Lucas 1:46-55).

Maria verheerlijkte God voor het geschenk dat Hij via haar aan de wereld had gegeven. Haar prijzende woorden zijn al vaak in koormuziek en hymnen gezongen.


Gebed voor het kerstdiner – Wat je hierin kunt opnemen
De Bijbelse verslagen over de geboorte van Christus hebben de tand des tijds al tweeduizend jaar doorstaan. Van mondelinge tot geschreven verslagen, heeft de maagdelijke geboorte zijn invloed op de mensheid niet verloren. Hoewel niemand de precieze datum van de geboorte van Christus kent, vieren we kerstmis op een vaste datum om zijn prachtige geschenk te herdenken. Wij doen dat door ons in zang en gebed te verblijden. Christenen vieren de openbaring van Gods geschenk aan de mensheid, Zijn komst in de gedaante van een mens, Jezus de Messias.


Gebed voor het kerstdiner - Neem deze woorden ter harte
Denk eens na over het gezamenlijk lezen van een gebed voor het kerstdiner, of het gezamenlijk zingen van een kerstlied als gebed voor het kerstdiner:

Een gebed (vertaald naar Martin Luther)
O, dierbare Jezus, heilig Kind,
maak U een bed, zacht en rein,
in mijn hart, zodat het voor U
een stille kamer mag zijn.

Mijn hart is van vreugde aan het springen.
Mijn lippen stilhouden, dat kan ik niet.
Met een verblijde tong moet ook ik zingen
dat meest zoete oude lied:

Glorie aan God in de hoogste hemel,
Die aan de mens Zijn Zoon openbaarde
terwijl engelen met vrome uitbundigheid zongen.
Een gelukkig nieuw jaar voor de hele aarde!


O Heilige Nacht (vertaald naar Adolphe Adam)
O Heilige Nacht! De sterren stralen zo helder.
Het is de nacht van onze dierbare Redder,
Lang snakte de wereld, gebukt onder de zonde,
totdat hij verscheen en de ziel zijn waarde doorgrondde.
Een rilling van hoop waarin de vermoeide wereld zich verblijdt,
want ginder breekt aan een nieuwe en glorieuze tijd.
Val op je knieën! O, moet je de engelen horen!
O heilige nacht. O nacht waarin Christus werd geboren.
O heilige nacht, O heilige nacht.


Leer meer over bidden!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden