Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Waarom moeten we bidden?


Waarom moeten we bidden – Tot wie bidden we?
Voordat we de vraag "waarom moeten we bidden?" kunnen beantwoorden, moeten we weten tot wie we bidden. Er bestaat maar één enkele Schepper en oppermachtige God. Er is maar één weg die naar Hem toe leidt en dat is Zijn enige Zoon, Jezus Christus. God, onze Hemelse Vader, is de enige waarvan we zeker kunnen weten dat Hij onze gebeden hoort en verhoort. Hij is de God van verbazingwekkende liefde, genade en vergeving.

  • Bij Hem zijn alle dingen mogelijk. Jezus zegt in Marcus 10:27: "Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk."
  • Daniël 9:18 vertelt ons: “Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is.” (Barmhartigheid betekent genade, erbarmen en zachtaardigheid tonen)
  • Gods ultieme bewijs voor Zijn liefde is de vergeving van de zonden die ieder van ons heeft begaan. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. ” (Johannes 3:16-17)
Hij is de enige God die dit gedaan heeft en Hij is de enige God die in staat is om dit te doen. Maar Zijn vijand, Satan, heeft vele valse goden gestuurd om de mensheid te misleiden. Word niet misleid en laat niets of niemand jouw hoogste prioriteit worden in de plaats van de enige ware en levende God.


Waarom moeten we bidden – Waar bidden we om?
Gebed is de sleutel tot het hart van God. Gebed is de enige weg naar een echte en persoonlijke relatie met God.

  • Erken in je gebed dat Hij God is, en dat jij Zijn genadige geschenk, Jezus Christus, als jouw Heer en Redder aanneemt (Genesis 17:1, Romeinen 6:16-18).
  • Beken in je gebed jouw zonden en aanvaard Zijn vergeving (Romeinen 3:23-26).
  • Bid dat Zijn wil in onze levens zal worden uitgevoerd, dat Zijn Heilige Geest ons zal leiden en dat we gevuld zullen zijn met de volkomenheid van alles wat God voor ons heeft.
  • Bid om (geestelijk) begrip en wijsheid (Spreuken 2:6-8, 3:5).
  • Bid met dankbaarheid voor alle manieren waarop Hij ons zegent (Filippenzen 4:6). Bid als je ziek bent, als je eenzaam bent, als je door moeilijke tijden gaat of als je voor een ander voorspreekt (Jakobus 5:14-16, 2 Korintiërs 12:9-10).
  • Bid om Hem te aanbidden (Psalm 95:6-7).
Er is niets waar we niet om kunnen bidden. In de Bijbel vinden we een overvloedige hoeveelheid gebeden. De Bijbel vertelt ons om “onophoudelijk te bidden” en om “God in alles wat we doen te danken.” Wanneer we ervoor kiezen om een positieve houding aan te nemen, dan realiseren we ons dat we vele zegens hebben ontvangen waarvoor we God moeten prijzen.

Door met Hem in gebed te communiceren ontdekken we een intimiteit met God. We stappen in vertrouwen naar Hem toe en weten dat Hij ons hoort en al onze gebeden verhoort (1 Johannes 5:14). Ben ervan verzekerd dat God weet en wil wat het beste voor ons is; dus vraag in alles wat we van Hem vragen dat Zijn wil zal geschieden. Bedank Hem daar vervolgens voor, ook al heeft dat nog niet plaatsgevonden.


Waarom moeten we bidden – Hoe bidden we?
Jezus gaf Zijn discipelen het "Onze Vader" (Matteüs 6:9-13) als een modelgebed.

Daarnaast vertelt Hebreeën 4:14-16 ons dat we zonder schroom kunnen bidden: "Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden”.

Meer bid bovenal oprecht, nederig en met ontzag voor de Almachtige God. “Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jakobus 5:16).


Leer meer over bidden!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden