Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Het Onze Vader


Het Onze Vader - Het model van Christus in Matteüs 6
Het Onze Vader...

"Onze Vader in de hemel"-- Het is belangrijk dat we altijd eerst erkennen met wie we praten. Hij (God) is onze hemelse Vader. We spreken Hem aan met hetzelfde respect dat onze aardse vader toekomt. Hij is de enige ware God die alle dingen in het universum heeft geschapen, inclusief onszelf. Hij houdt van ons. Wij moeten Hem ook onze liefde voor Hem tonen.

"Laat uw naam geheiligd worden"-- We moeten Hem zien zoals Hij is: perfect, heilig, gezegend; onze lof, eer en glorie waardig!

"Laat uw koninkrijk komen"- We erkennen Zijn komende koninkrijk. We bidden dat Christus spoedig zal terugkeren om Zijn aardse koninkrijk te stichten, waar wij met Hem tot in de eeuwigheid zullen regeren.

"En uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel"-- We moeten bidden dat Zijn wil in onze levens wordt uitgevoerd, zodat wij Hem hier op aarde kunnen verheerlijken zoals Hij ook in de hemel wordt geprezen. We moeten onze zaken op Zijn manier aanpakken, in plaats van zelfzuchtig onze eigen verlangens bevredigen.

"Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben"-- We zouden onze Vader elke dag moeten vragen om in onze behoeften te voorzien, precies zoals Hij ons in Zijn Heilige Woord heeft beloofd. Zijn Woord zegt dat ons soms iets ontbreekt, omdat we er niet om vragen. Natuurlijk moeten we eerst God kennen via Zijn Zoon, onze persoonlijke Heer en Redder. Als we Christus niet kennen, dan zal God ons verzoek om dagelijks voor ons te zorgen niet erkennen.

"Vergeef ons onze schulden (of zonden), zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was (zondaars)"-- Deze regel heeft het over vergeving van onze partners, buren, vrienden, familie en naasten. Alle mensen waarmee wij in ons dagelijks leven in contact komen, in ons sociale leven of op het werk, zijn hierin inbegrepen. Als wij anderen niet kunnen vergeven, hoe kunnen we dan verwachten dat onze Hemelse vader ons zal vergeven?

"En breng ons niet in beproeving"-- We moeten onze Hemelse Vader vragen om ons te helpen om al het kwaad en elke verleiding op ons pad te herkennen. We hebben hulp nodig om ons op de Vader te kunnen blijven concentreren en om het kwaad te zien voor wat het werkelijk is: een val die door Satan is gezet, zodat we tot op zijn niveau zullen vervallen.

"Maar red ons uit de greep van het kwaad" (of: "red ons van den boze") -- Help ons, lieve Vader, om het pad van die leugenaar en bedrieger te omzeilen. Laat ons duidelijk het pad zien, waarop U wilt dat ieder van ons zijn weg vervolgt. Mogen we nooit van Uw wil en Uw weg afdwalen, door de macht van de Heilige Geest die in ons heerst...


Het Onze Vader - Een glorieus einde
Sommige Bijbelgeleerden geloven dat het einde van "Het Onze Vader" - "Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen." - later door een andere schrijver werd toegevoegd. Maar dat doet er eigenlijk niet eens toe: deze laatste zin benadrukt eenvoudig meer eer en glorie voor de Vader. Het komt hoe dan ook absoluut overeen met de rest van de Bijbel... een glorieus einde van een modelgebed tot God!


Groei nu dieper met Hem!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden