Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gezamenlijk gebed


Gezamenlijk gebed– De positieve aspecten
“Gezamenlijk gebed” is de term die gebruikt wordt om het collectief bidden met andere mensen aan te duiden; in kleine groepjes of in grote bijeenkomsten. Het is een belangrijk onderdeel van de kerk. In Handelingen 2:42 leren we dat de vroege kerk samen in gebed ging: “En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.”

Een gezamenlijk gebed kan op vele manieren een positieve ervaring zijn.

  • Bemoediging – Samen met anderen bidden kan een bemoediging zijn voor de aanwezigen in de groep. Mogelijk zijn er mensen in de groep die te kampen hebben met beproevingen en verleidingen. Wanneer er in de groep voor hen gebeden wordt, zal de Heilige Geest hen bemoedigen en hen verzekeren van Zijn beloften.
  • Eenheid en doelgerichtheid – Een gezamenlijk gebed heeft het vermogen om een groep in gemeenschap en lof samen te weven. Mensen worden opgebouwd en verenigd in hun gedeelde geloof. Wanneer mensen samen bidden, bouwen zij aan liefde en zorg voor anderen en tonen zij hun afhankelijkheid van God.
  • Aanbidding – Een gezamenlijk gebed leidt tot een innig samenzijn met de Redder.
  • Inkeer – Wanneer mensen bidden, worden zij door de Heilige Geest overtuigd en leidt Hij Zijn kinderen tot inkeer.


Gezamenlijk gebed– Is het krachtiger?
Zijn gezamenlijke gebeden op de een of andere manier krachtiger dan persoonlijke gebeden van een individu? De Bijbel geeft nergens aan dat dit het geval zou zijn. Misschien is de misvatting die sommige Christenen hebben over de grotere kracht van het gezamenlijke gebed wel gebaseerd op Matteüs 18:19-20: “Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” Het is belangrijk dat deze verzen binnen de context van de passage worden gelezen. Deze context heeft betrekking op de tuchtiging van een zondigend lid van de gemeente. Wanneer Christenen denken dat zij God op basis van deze verzen kunnen vragen wat zij maar willen, dan is dat echt een verkeerde voorstelling van deze passage. Wanneer twee of drie mensen in Jezus' naam bijeengekomen zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat zij een of andere magische kracht hebben verworven die garandeert dat God hun gebeden naar hun wil zal verhoren. Jazeker, Jezus is aanwezig wanneer mensen samen bidden, maar Hij is net zo zeer aanwezig wanneer een gelovige individueel bidt.

Het doel van het gezamenlijk gebed is niet om zó veel mensen samen te laten bidden, dat we Gods wil naar onze wil kunnen buigen. In plaats daarvan is het gebed – gezamenlijk of individueel – een samenwerking met God, waarin wij onze verlangens opzij zetten en ons onderwerpen aan Gods wil. Matteüs 6:8 zegt zelfs: “…want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.”


Gezamenlijk gebed– Aanwijzingen
Of we nu aan een gezamenlijk gebed meedoen of in ons eentje bidden, de Bijbel geeft ons aanwijzingen voor onze gebeden.

We moeten nederig bidden – “Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen” (Jakobus 4:10).

We moeten God in waarheid aanroepen – “De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen” (Psalm 145:18).

We moeten gehoorzaam zijn – “Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is” (1 Johannes 3:21-22).

We moeten dankbaar, niet bezorgd zijn – “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God” (Filippenzen 4:6).

We moeten vol vertrouwen bidden – “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip” (Hebreeën 4:16).

De Bijbel waarschuwt ons voor gebeden die langdradig, hypocriet of voor de oren van andere mensen bedoeld zijn: “En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt” (Matteüs 6:5-8).

Het is belangrijk om te onthouden dat sommige mensen niet graag hardop in een groep bidden. Zij voelen zich dan niet op hun gemak. Moedig de mensen in je groep aan om stilletjes te bidden wanneer anderen hardop bidden. Je kunt deelname van anderen stimuleren door alle aanwezigen te vragen om een enkel gebedsverzoek of een eenvoudig gebed op een kaartje te schrijven. Je kunt deze kaartjes dan rond laten gaan en de groep kan ze dan hardop voorlezen. Dit kan ook gedaan worden met eenvoudige gebeden die dankbaarheid uitdrukken. Of de groep kan samen een psalm lezen, waarbij elke deelnemer een vers of een passage leest. Ben creatief en bedenk eenvoudige manieren waarop de anderen in je groep aan zelfvertrouwen kunnen winnen.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden