Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Dagelijks gebed


Dagelijks gebed - Wat Jezus zei en deed
Jezus leerde ons het belang van het dagelijks gebed. Hij vertelde ons over de "noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven" (Lucas 18:1). Hij zei ook dat we dag en nacht met God in gesprek moesten zijn (Lucas 18:7). Toen Hij Zijn discipelen leerde bidden, zei Hij dat zij God moesten vragen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien (Lucas 11:3).

Jezus gaf ons een voorbeeld voor het dagelijks gebed door in alle soorten omstandigheden te bidden:

 • Hij bad toen Hij gedoopt werd (Lucas 3:21).
 • Hij bad vlak voor Zijn passie (Matteüs 26:39) en aan het kruis (Matteüs 27:46; Lucas 23:34, 46).
 • Jezus bad toen Hij doodsangsten uitstond. Hij bad toen zelfs nog intensiever (Lucas 22:44).
 • Hij bad in droeve tijden, zoals bij het graf van Zijn vriend Lazarus.
 • Hij bad de hele nacht vóór Hij Zijn discipelen koos. (Lucas 6:12).
 • Hij bad toen Hij brood brak en het aan anderen te eten gaf (Johannes 6:11).
Jezus maakte van bidden een prioriteit. "Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden" (Lucas 5:16), of hij stuurde de menigten weg en "ging... de berg op om er in afzondering te bidden" (Matteüs 14:23). We lezen ook dat Jezus "vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was" opstond en "naar een eenzame plek [liep] om daar te bidden" (Marcus 1:35).


Dagelijks gebed - Wat de Bijbel ons verder vertelt
De Bijbel vertelt ons dat we ten alle tijde moeten bidden en onze verzoeken aan God bekend moeten maken (Efeziërs 6:18). De Schriftteksten vertellen ons dat we onophoudelijk moeten bidden (1 Tessalonicenzen 5:17). De Bijbel vertelt ons nooit dat we ons ergens zorgen over moeten maken, maar dat we God moeten danken voor de dingen waarin Hij reeds heeft voorzien (Filippenzen 4:6).

Jezus leerde Zijn volgelingen om een eenvoudig dagelijks gebed te bidden. Je kent het misschien al als het "Onze Vader", maar het zal meer betekenis voor je krijgen als je even de tijd neemt om na te denken over wat elke regel precies betekent. Zeg het dan in je eigen woorden:

 • “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.” Erken aan het begin van je gebed dat God jouw Vader is. Je kunt bijvoorbeeld bidden: "God, dank U wel voor het feit dat U van mij houdt en mij als Uw kind hebt geadopteerd, ook al heb ik niets gedaan om Uw liefde te verdienen."

 • “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” Deze regels gaan volledig over het verlangen om Gods idealen hier op aarde in te stellen. Vraag God om jou te tonen wat Hij vandaag van jou verlangt en om je de energie en de moed te geven om dat te doen. Vraag Hem om jouw (mogelijk onbewuste) gewoontes te tonen die niet voldoen aan Zijn idealen en om je te helpen veranderen.

 • “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.” Vraag God om vandaag in jouw lichamelijke behoeften te voorzien. Vraag gerust ook om andere behoeften, zoals een dak boven je hoofd, kleding, een baan, veiligheid, enzovoorts. Ben specifiek over wat je nodig hebt en dank Hem voor de manieren waarop Hij in het verleden al voor jou heeft gezorgd.

 • “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.” Vraag God om je te vergeven voor die dingen waarvan je weet dat ze verkeerd waren. Je kunt ook Gods hulp vragen om een zonde te overwinnen die in je leven blijft terugkeren. Vraag God om vergeving en bedank Hem. Denk dan even na of er iemand in jouw leven is die jij nog niet hebt vergeven. Neem de tijd om anderen mentaal te vergeven. Vraag God om in deze aspecten van je leven in te grijpen.

 • “En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad.” Nadat je voor vergeving hebt gebeden, bid dan voor jezelf en voor je gezin om bescherming tegen verleidingen en het kwaad.

 • “Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.” Erken dat God de macht heeft om jouw gebeden te verhoren en te doen wat Hij beloofd heeft.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden